Utredningsförslag om centralisering av rättsväsendet i bland annat Gävleborg

Interpellation 2006/07:432 av Bergström, Sven (c)

av Bergström, Sven (c)

den 23 mars

Interpellation

2006/07:432 Utredningsförslag om centralisering av rättsväsendet i bland annat Gävleborg

av Sven Bergström (c)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Många myndigheter i Sverige tycks leva kvar i den tidigare regeringens övertro på centralisering och storskalighet.

På annat sätt kan man inte tolka det utredningsförslag benämnt Förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland som gjorts av Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Domstolsverket på uppdrag av regeringen. Utredningen är ett resultat av den tidigare justitieministern Thomas Bodströms direktiv från september 2005.

Sedan de starka centraliseringskrafterna lyckats lägga ned häktet i Hudiksvall ser man nu, som av en händelse, transportfrågan som ett viktigt argument för att också avveckla tingsrätten i staden. Det handlar bland annat om att åklagare inte ska behöva resa till rättegångar och att kriminalvården inte ska tvingas att transportera häktade personer långa sträckor mellan häktet och domstolen. I stället skulle, med utredningens förslag, domstolspersonal, nämndemän, advokater och andra berörda från norra Hälsingland tvingas resa 12–15 mil ned till Gävle.

Utredningen redovisar inte att det vid Hudiksvalls tingsrätt förutom brottmål också handläggs ett stort antal tvistemål och andra ärenden som inte alls berör åklagare eller häktespersonal. Måhända beror detta och många andra brister i utredningen på att inte någon av utredningens ledamöter bemödat sig om att besöka tingsrätten i Hudiksvall under arbetet.

Hudiksvalls tingsrätt driver i dag en av de mest effektiva verksamheterna i landet vad gäller såväl målavverkning som kostnadseffektivitet. Under senare år har både domare och annan personal nyanställts vilket gett en mycket bra åldersstruktur på personalkåren. Tingsrättens lokaler är nyrenoverade och uppfyller alla de säkerhetsmässiga krav som kan ställas.

Under 2000-talet har domstolsorganisationen i Hälsingland varit föremål för två sammanslagningar. I ett tiotal år har ständigt pågående utredningar oroat berörda kommuner, anställd personal och alla dem som nyttjar domstolarnas tjänster. När Hudiksvalls och Bollnäs tingsrätter slogs samman i november 2005 utgick alla berörda från att nu skulle en efterlängtad arbetsro få utvecklas. Men arbetsron blev alltså kortvarig.

Jag utgår från att den nya regeringen nu bryter med det gamla socialdemokratiska centraliseringstänkandet och successivt i stället bygger upp samhällsservice så att alla delar av landet ges möjligheter att leva och utvecklas. I en sådan politik ska självfallet tingsrätten vara kvar i Hudiksvall.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan vill jag fråga justitieministern:

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder för att snabbt undanröja den osäkerhet som utredningen om rättsväsendets organisation i Norrland skapat?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-23 Anmäld: 2007-03-26 Svar fördröjt anmält: 2007-04-04 Besvarad: 2007-04-20