Utredningen Alltid redo

Interpellation 2006/07:646 av Berglind, Mats (s)

av Berglind, Mats (s)

den 3 augusti

Interpellation

2006/07:646 Utredningen Alltid redo

av Mats Berglind (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

 

Sverige har i dag ett unikt och världsledande system för risk- och säkerhetsutbildning. Jag delar slutsatsen i utredningen Alltid redo (SOU 2007:31) att vi behöver en myndighet mot olyckor och kriser. Sverige kan gå vidare och bli än bättre och effektivare i arbetet med olyckor och kriser med en ny myndighet för dessa frågor.

Det finns däremot en del brister i utredningen.

Kostnaderna för det föreslagna utbildningssystemet beskrivs inte och därmed går det inte att se om det ger minskade eller ökade kostnader för staten.

Det saknas en analys över ökade kostnader för exempelvis vidareutbildning av brandmän vilket troligen drabbar Sveriges kommuner.

Enligt förslaget ska andra än de som i dag bedriver utbildning inom området göra det i framtiden. Här saknas dock en genomgång av aktörer på marknaden, möjligheten att skapa kapaciteten som behövs och aktörers bristande tillgång på exempelvis tillgänglighet till de övningsområden som utbildningen kräver.

Det finns stora risker att tillgängligheten till risk- och säkerhetsutbildning kommer att få försämrad kvalitet och tillgänglighet om man inte utreder dessa brister.

Därför vill jag fråga försvarsminister Odenberg om han kommer att ta några initiativ med anledning av de påpekade bristerna i utredningen, och vilka åtgärder han tänker vidta för att säkerställa att beslut fattas på rätt beslutsunderlag.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-03 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-16