Utredning om trafikverkens framtid

Interpellation 2007/08:821 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 7 augusti

Interpellation

2007/08:821 Utredning om trafikverkens framtid

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Regeringen har den 26 juni beslutat att tillsätta en utredning kallad Översyn av myndigheter och verksamheter inom transportområdet. Detta ska betraktas i ljuset av att regeringen tidigare gett direktiv om samordning av administrativ verksamhet inom Vägverket och Banverket, utrett och fattat beslut om inrättandet av en ny transportstyrelse, aviserat bolagisering av Banverket Produktion och Konsult samt Vägverket Produktion och Konsult. Redan väl fungerande statlig verksamhet utreds och utsätts för ett förändringsarbete som är mycket omfattande och berör tusentals anställda och flera orter.

I anslutning till det nya utredningsuppdraget presenterar EU-parlamentarikern Anders Wijkman (kd) en rapport där han kräver sammanslagning av Vägverket, Banverket, Luftfartsverket och Post- och telestyrelsen. Kenneth Hultgren, pressekreterare hos infrastrukturminister Åsa Torstensson, säger i en tidningskommentar att ett scenario, som på förhand inte är otänkbart, är ett nytt infrastrukturverk. Regeringspartier och deras tjänstemannaföreträdare bidrar på detta sätt till att ge en bild av vart utredningsarbetet syftar.

Inrättandet av ett nytt så kallat infrastrukturverk flyttar hela det strategiska utvecklings- och framtidsarbetet från nuvarande Banverket och Vägverket. De reduceras i ett sådant scenario till att bli rena driftsenheter. Deras betydelse reduceras kraftfullt vilket självklart får effekter för sysselsättningen i Borlänge.

Det finns också anledning att betänka att det omfattande utredandet om verkens framtida organisation skapar en stor oro inom verksamheten. Mycket energi och kraft går åt till organisationsförändringarna i stället för att utveckla verksamhetens kvalitet. Självfallet ser sig också många duktiga medarbetare i en osäker framtid om efter nya arbetsuppgifter.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att inte målet med utredningsarbetet ska uppfattas som förutbestämt, kvaliteten i infrastrukturverkens verksamhet försvagas genom det omfattande utredandet, och för att värna nuvarande lokaliseringars tyngd i framtiden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-07 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-21
Debatt (7 anföranden)