Utökad matematikundervisning

Interpellation 2015/16:610 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Det finns i svensk politik en bred uppslutning kring värdet av en skola som ger alla elever förutsättningarna att få en bra start på livet. Goda intentioner till trots har skolresultaten för svenska skolelever sjunkit de senaste decennierna.

Matematik är ett område som kraftigt utmärker sig när det gäller svenska elevers kunskapsinhämtning. Många vittnar om att just matematiken är ett stort hinder, och i dag är det mer än var tionde skolelev som inte når gymnasiebehörighet just på grund av bristande matematikkunskaper. Eleverna halkar efter kunskapsmässigt. Samtidigt vet vi att svenska skolelever har mindre matematikundervisning än elever i jämförbara länder.

Alliansregeringen vidtog ett flertal åtgärder för att höja lärarnas kompetens inom matematikundervisning. Alliansregeringen inledde även ett arbete med att utöka undervisningstiden i matematik genom extra timmar i lågstadiet.

Regeringen har nu aviserat att fullfölja det arbete som inleddes av alliansregeringen med att nu utöka matematikundervisningen enligt plan i mellanstadiet.

Riksdagen har tidigare beslutat om att utöka matematikundervisningen även på högstadiet. Regeringen har dock valt att än så länge inte möta riksdagens krav.

Med anledning av ovanstående är min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

Hur länge ska högstadieeleverna behöva vänta på mer matematikundervisning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2016-04-29 Överlämnad: 2016-05-01 Anmäld: 2016-05-10 Svarsdatum: 2016-05-10 Sista svarsdatum: 2016-05-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)