Utländska akademikers etablering på arbetsmarknaden

Interpellation 2012/13:218 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 24 januari

Interpellation

2012/13:218 Utländska akademikers etablering på arbetsmarknaden

av Patrik Björck (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Många av dem som har invandrat till Sverige har en akademisk utbildningsbakgrund, men anmärkningsvärt få arbetar med något som motsvarar deras utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Utlandsfödda akademiker är i högre utsträckning än infödda akademiker arbetslösa. Dee arbetar deltid, saknar tillsvidareanställning och är överkvalificerade i de anställningar de har.

Den akademiska kompetens som finns hos personer med utländsk utbildning utnyttjas inte fullt ut. Samtidigt som det finns många arbetslösa och överkvalificerade utlandsfödda finns det ett stort behov av kvalificerad arbetskraft på arbetsmarknaden. Därtill ställer kommande pensionsavgångar och generationsväxling krav på att utlandsföddas kompetens tas bättre till vara än i dag.

I Västra Götalands-regionen har man haft ett framgångsrikt projekt som jobbat med frågan och gett goda resultat. Det avslutades vid årsskiftet.

Vad avser statsrådet att ta för initiativ för att akademiker med utländsk utbildning ska tas till vara på den svenska arbetsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-24 Anmäld: 2013-01-25 Besvarad: 2013-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.