Utförsäljning av vissa statligt ägda bolag

Interpellation 2006/07:488 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 25 april

Interpellation

2006/07:488 Utförsäljning av vissa statligt ägda bolag

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den borgerliga regeringen har lagt fram en proposition om utförsäljning av vissa statligt ägda bolag. I propositionen kan man läsa följande:

Regeringens bedömning är att försäljningar av statligt ägda företag på sikt också bidrar till en starkare sysselsättningsutveckling i de företag och branscher som berörs. Därmed bidrar en minskning av det statliga ägandet även till att uppnå regeringens övergripande mål om fler arbetstillfällen och ett minskat utanförskap.

Med andra ord anser regeringen att en utförsäljning av dessa bolag per automatik leder till fler arbetstillfällen. Hur regeringen med en tvärsäkerhet kan veta det framgår inte av propositionen.

Av innehållet i propositionen framgår däremot vilka rättsliga förutsättningar som gäller inför utförsäljningen:

Enligt 29 § budgetlagen ska försäljning av statens egendom genomföras affärsmässigt, om inte särskilda skäl talar mot det. Med affärsmässighet avses att priset blir så fördelaktigt som möjligt för staten och att försäljning till underpris inte sker.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är följande:

Avser statsrådet att vidta särskilda åtgärder i samband med utförsäljningen av vissa statligt ägda bolag för att säkerställa fler arbetstillfällen och ett minskat utanförskap?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-25 Anmäld: 2007-04-25 Besvarad: 2007-05-08
Debatt (13 anföranden)