Utförsäljning av ICT

Interpellation 2011/12:348 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 2 maj

Interpellation

2011/12:348 Utförsäljning av ICT

av Monica Green (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trafikverket har inlett en process för att sälja ut sin it-enhet, Trafikverket ICT. Därmed riskeras att både kompetens, säkerhet och samhällsvärde går förlorade.

Den kompetens och marknadsposition som ICT har byggt upp under många år riskerar att gå förlorad vid en försäljning till ett privat bolag.

Skälet att sälja ut ICT sägs vara att konkurrensutsätta it-leveranser, men tveksamheterna är många. ICT är i dag den ledande operatörsneutrala IKT-leverantören i Sverige, med innovativa tjänster och en grund i Sveriges näst största fibernät.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) slår fast i en utredning från 2010, Tillgänglig och skyddad kommunikationsinfrastruktur för offentlig sektor, att vissa myndigheter behöver tillgång till en statligt kontrollerbar kommunikationsinfrastruktur. MSB föreslår att Trafikverket ICT får ansvar för drift och förvaltning av den. Lösningen ligger i linje med Trafikverket ICT:s befintliga arbete.

Trafikverket ICT har i dag upparbetade relationer till alla de operatörer som finns på den svenska marknaden i dag och ett antal kunder som ligger i framkant och driver på utvecklingen av kapacitetsutnyttjande och säkerhet. Den kompetens och marknadsposition som finns riskerar att gå oåterkalleligt förlorad.

Vad avser statsrådet att göra för att förhindra utförsäljning av ICT?

Vad avser statsrådet att göra för att behålla säkerhet, kunnande och kompetens i staten?

Vad avser statsrådet att göra för att säkra viktiga samhällsfunktioner så som styrd och prioriterad infrastruktur för kommunikation?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-02 Anmäld: 2012-05-02 Besvarad: 2012-05-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (26 anföranden)