Utfasning av sysselsättningsfasen

Interpellation 2015/16:755 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Hösten 2015 meddelande arbetsmarknad- och etableringsministern att sysselsättningsfasen (Fas 3) skulle läggas ner och vara helt avvecklad till 31 januari 2018. Enligt siffror som SVT presenterat den 29 juli har avvecklingen av Fas 3 gått mycket snabbare än beräknat.

En av regeringens åtgärder för att ersätta Fas 3 är de så kallade extratjänsterna. I juni 2016 fanns det endast 773 extratjänster enligt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Arbetsförmedlingen har även kontinuerligt sänkt prognoserna om extratjänsterna och i maj beräknade Arbetsförmedlingen att det i genomsnitt skulle vara 1600 deltagare per månad i extratjänsterna. Detta var 900 personer färre än i den föregående prognosen. 

Halva mandatperioden har gått och det fanns endast 773 extratjänster i juni. Regeringens plan om 20 000 extratjänster under mandatperioden framstår idag som fullständigt orealistiskt. Extratjänsterna fungerar inte. Regeringen avskaffar en insats, men har inget att erbjuda. Långtidsarbetslösa riskerar nu att förpassas hem till en inaktiv väntan och riskerar att hamna ännu längre bort från arbetsmarknaden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson;

Avser ministern vidta några åtgärder med anledning av de siffror som Arbetsförmedlingen presenterat om de fåtaliga extratjänsterna?

Gör ministern och regeringen fortfarande bedömningen att löftet om 20 000 extratjänster under mandatperioden kommer att kunna uppfyllas?

Anser ministern att hon i sin tjänsteutövning som minister i regeringen gjort rätt bedömning angående möjligheterna att ersätta sysselsättningsfasen (Fas 3) med extratjänster?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-11 Överlämnad: 2016-08-12 Anmäld: 2016-08-25 Svarsdatum: 2016-09-01 Sista svarsdatum: 2016-09-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)