Utfasning av laxfiske i öppet hav

Interpellation 2011/12:179 av Jeppsson, Peter (S)

av Jeppsson, Peter (S)

den 21 december

Interpellation

2011/12:179 Utfasning av laxfiske i öppet hav

av Peter Jeppsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Havs- och vattenmyndigheten fattade den 20 december beslutet att yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön ska fasas ut till 2013.

Detta beslut kommer att få stora konsekvenser för det svenska yrkesfisket i allmänhet och för det svenska laxfisket i synnerhet.

Myndigheten skriver i sitt beslut att förslaget har varit ute på remiss och gett upphov till en viss oro för yrkesfiskets framtid i den södra regionen och att myndigheten kommer att undersöka möjligheten att öka fiske efter andra fiskarter för fisket i södra Östersjön.

Denna form av fiske är tillåten enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik, medan den svenska myndigheten inte ens har förhållit sig till detta faktum.

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta med anledning av Havs- och vattenmyndighetens beslut i frågan, för att säkerställa ett fortsatt svenskt laxfiske med drivlinor i Östersjön?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-21 Anmäld: 2011-12-21 Besvarad: 2012-01-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)