Utegångsförbud för unga

Interpellation 2005/06:221 av Strandberg, Torkild (fp)

av Strandberg, Torkild (fp)

den 26 januari

Interpellation 2005/06:221 av Torkild Strandberg (fp) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Utegångsförbud för unga

Föräldrar har ett odiskutabelt ansvar för sina barn och deras utveckling. Vuxenvärlden, skolan och samhället i stort kan stödja föräldrar i detta ansvarstagande, men aldrig ersätta det.

I Växjö har rests förslag om att ett ”utegångsförbud” ska införas för barn under 15 år efter kl. 23 på kvällarna. Detta är ett för mig intressant förslag för att se till att barn inte vistas ute vid tider eller på platser där de riskerar sin framtid och utveckling. Förslaget i Växjö går ut på att införa en sådan bestämmelse i den kommunala ordningsstadgan.

Enligt polislagen har polisen möjlighet att ta hand om en person under 18 år om denne anträffas under förhållanden som uppenbarligen ”innebär överhängande och allvarlig risk för dennes hälsa eller utveckling”. Då får personen tas om hand av en polisman för att överlämnas till sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare eller till socialnämnden. Av förarbetena till lagen framgick att det är endast vid extrema situationer som omhändertagande kan ske. Exempel på sådana omständigheter kan vara allvarliga fall av till exempel missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Givetvis inverkar den unges ålder på bedömningen av situationens allvar.

Detta visar att det i praktiken är mycket svårt att omhänderta en person under 18 år som generellt sett anses befinna sig på fel plats utan att för den skull vara påverkad av något eller utsatt för akut fara.

Det är dock uppenbart att det finns situationer som är olämpliga för barn och ungdomar, trots att de inte är alkoholpåverkade Ett exempel skulle kunna vara elvaåriga barn som efter midnatt befinner sig på Sergels torg i Stockholm.

Att med gällande lagstiftning införa ett generellt utegångsförbud som det i Växjö föreslagna torde vara svårt. Av ordningslagen framgår att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande en kommun, får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

Sådana föreskrifter får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

En lokal ordningsstadga som förbjuder ungdomar under en viss ålder att vistas ute efter ett bestämt klockslag torde i dagsläget därför vara exempel på en föreskrift som därmed inte kan meddelas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern om han är beredd att överväga och tydliggöra möjligheten för kommuner att meddela att barn under 15 år inte får vistas ute utan målsmans eller annan vuxens sällskap efter en viss angiven tid.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-26 Anmäld: 2006-01-26 Besvarad: 2006-02-03 Sista svarsdatum: 2006-02-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)