utbyggnad av 3 G

Interpellation 2003/04:305 av Torstensson, Åsa (c)

av Torstensson, Åsa (c)

den 17 februari

Interpellation 2003/04:305

av Åsa Torstensson (c) till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnad av 3 G

Enligt uppgifter (Dagens Nyheter den 16 februari 2004) visar statistik från PTS att två tredjedelar av alla 3 G-master som beviljats bygglov fortfarande inte har byggts. Branschens ständiga hänvisningar till problem med bygglov, samt starka lokala opinioner mot mastutbyggnaden, visar sig vara en ogiltig anledning till att hela landet inte kan ta del av den nya tekniken.

Den försenade nätutbyggnaden drabbar framför allt de delar av landet som redan i dag är eftersatta vad gäller övrig infrastruktur, till exempel vägar och bredband. Den regionala klyvningen vad gäller förutsättningar för tillväxt riskerar därmed att förstärkas.

Centerpartiet är starkt kritiskt till att vissa delar av landet får bidrag i stället för att få en chans att bidra till den nationella tillväxten. Regional utveckling kräver likvärdiga förutsättningar, inte permanenta allmosor. Vi tror därför att det är långsiktigt ekonomiskt riktigt att fullfölja nätutbyggnaden, både för näringsliv och för statskassan.

För att företag ska kunna etableras och verka i hela landet kommer det att krävas tillgång till ny infrastruktur och teknik som 3 G. UMTS, eller 3 G som det kallas dagligdags, innebär väsentligt ökad bandbredd för mobil överföring av data. PTS karakteriserar därför 3 G som 'mobilt bredband' via vilket man förutom ljud och text även kan skicka och ta emot grafik och rörliga bilder samt använda andra avancerade tjänster, exempelvis sådana som är baserade på användarens position.

3 G var inledningsvis en kritiserad teknik, dess användningsområde och nytta ifrågasattes. Nu väntas emellertid de professionella användarna få en omedelbar nytta av 3 G. Ericsson lanserar sin 3 G-telefon om en månad, Siemens och Samsung är också på gång medan Motorola och Nokia redan har telefoner ute på marknaden. Operatörernas påtalade brist på telefoner är därför inte heller trovärdig som anledning till försenad nätutbyggnad.

Därför vill jag fråga statsrådet Messing:

1.Vad avser statsrådet att göra för att tillse likvärdiga konkurrensvillkor för företag i hela landet vad gäller tillgång till modern informations- och kommunikationsteknik?

2.Vad avser statsrådet att göra för att tillse att operatörerna lever upp till ingångna avtal vad gäller täckning för 99,98 % av befolkningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-02-17 Anmäld: 2004-02-17 Besvarad: 2004-03-02 Sista svarsdatum: 2004-03-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.