Urspårning utan redundans

Interpellation 2012/13:420 av Pettersson, Leif (S)

av Pettersson, Leif (S)

den 16 maj

Interpellation

2012/13:420 Urspårning utan redundans

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Så var det dags igen. En urspårning har skett efter Norra stambanan med förödande effekter för näringslivet och tilltron till järnvägstransporterna som följd. Behovet av ytterligare ett spår från övre Norrland till södra Sverige hade inte kunnat belysas på ett tydligare sätt. Vårt krav på att påbörja byggandet av Norrbotniabanan måste därför aktualiseras snarast av regeringen.

När en urspårning som denna sker utan att det finns redundans inom systemet blir följderna förödande. Det som finns att tillgå är framför allt andra transportslag. Vägtrafiken kommer därmed att öka och tilltron till att man via järnvägen ska kunna sköta sina transporter blir allt mindre. Vi vet att behovet av järnvägstransporter från övre Norrland och norra Norge kommer att öka i framtiden. Att då ha ett så sårbart system som i dag är inte försvarbart. Kapacitetsutredningen visade på siffror på ökningar fram till 2050 på ca 1 procent av transporter via järnväg. I efterhand har Trafikverket medgivit att detta är felaktiga siffror.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet följande.

Kommer statsrådet att ta initiativ för att byggandet av Norrbotniabanan ska påbörjas snarast?

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att säkra redundansen inom järnvägssystemet till och från övre Norrland?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-16 Anmäld: 2013-05-16 Besvarad: 2013-05-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)