Upprustning av järnvägssträckan Emmaboda-Karlskrona

Interpellation 2007/08:413 av Liljevall, Désirée (s)

av Liljevall, Désirée (s)

den 20 februari

Interpellation

2007/08:413 Upprustning av järnvägssträckan Emmaboda–Karlskrona

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Kust-till-kust-banan är ett viktigt transportmedel för studenter, arbetspendlare samt godstrafik mellan Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. Det finns regionalt ett önskemål om att restiden mellan städerna Karlskrona, Växjö och Kalmar ska vara högst en timme. Det ska gå lika fort att röra sig från Växjö till Kalmar som från Växjö till Karlskrona. För den regionala utvecklingen är järnvägssträckan Emmaboda–Karlskrona en viktig länk. Alternativet till järnvägstrafiken är transporter via buss eller lastbil vilket ur miljösynpunkt är betydligt sämre.

När Kustbanan elektrifierades mellan Karlskrona och Kristianstad genomfördes satsningar även på Emmabodasträckan. Dessa satsningar har varit förgäves om det inte sker en upprustning även av järnvägssträckan Emmaboda–Karlskrona. Denna satsning gjordes för att elförsörjningen skulle säkras på Kustbanan. Det är ett stort slöseri med våra skattepengar om regeringen inte avser att upprusta även sträckan Emmaboda–Karlskrona.

Hamnen i Karlshamn är en av de tio hamnar som Hamnutredningen föreslår som strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet. För att hamnen ska kunna utvecklas behövs det snabba och bra transporter på land. Järnvägen är en viktig länk i detta. Jag hoppas att regeringen inser att en satsning på hamnen i Karlshamn medför ett behov av satsningar även på övrig infrastruktur i regionen.

Under valrörelsen framförde företrädare för de borgerliga partierna att satsningar skulle genomföras på infrastrukturen om partierna vann valet. Nu har vi en borgerlig regering och jag ser med stor förväntan fram mot de satsningar som utlovades i valrörelsen. Det är nu dags att presentera de olika finansieringsalternativ som då föreslogs.

Jag vill därför fråga statsrådet om hon avser att verka för en upprustning av Kust-till-kust-banan, och när den kan bli aktuell.

Hur, enligt statsrådets ställningstagande, ska en upprustning av Kust-till-kust-banan finansieras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-20 Anmäld: 2008-02-20 Besvarad: 2008-03-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.