Upprustning av flerfamiljshus

Interpellation 2012/13:256 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 8 februari

Interpellation

2012/13:256 Upprustning av flerfamiljshus

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Många områden med flerfamiljshus har stora behov av renovering. Under de så kallade rekordåren 1961–1975 byggdes det 1,4 miljoner bostäder. Detta sysselsatte omkring 360 000 bygg- och anläggningsarbetare. I dag finns 850 000 lägenheter i flerfamiljshus från denna period. Cirka 300 000 är i upprustningsbehov inom allmännyttan.

I dag är hyresfastigheter liksom bostadsrättsföreningar undantagna från regeringens ROT-bidrag. Trots att renovering av flerfamiljshus är en alltmer akut nödvändighet, så är renoveringsåtgärder inom dessa områden missgynnade av regeringen. Både ur ett socialt och ur ett ekologiskt perspektiv brådskar statliga initiativ.

Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för att landets hyresgäster ska kunna bo i moderna, funktionella lägenheter med ökad tillgänglighet och med låg energiförbrukning samt låga koldioxidutsläpp. Befintligt bostadsbestånd bör upprustas för dagens och framtidens behov. Därför föreslår vi att det införs ett upprustningsstöd för boende i flerfamiljshus. Med vårt stöd skulle 60 000 hyreslägenheter kunna totalrenoveras per år. I Vänsterpartiets budgetmotion avsätter vi årligen 3 miljarder kronor för detta ändamål. I regeringens budget saknas motsvarande åtgärder för att få fart på renoveringen av flerfamiljshus.

I Södertälje har man uppnått mycket positiva resultat för bostadsområdet Hovsjö när man har gett det allmännyttiga bostadsbolaget ett utvidgat socialt uppdrag. Bostadsbolaget har arbetat brett med demokratisering, egenmakt, upprustning av både inne- och utemiljö och arbete till ungdomar. Detta är ett gott exempel på hur man har upprustat miljonprogramsområden, men tyvärr alltför sällsynt. Enligt min mening bör regeringen uppmuntra sådana initiativ.

I dag har vi en situation där de renoveringar och ombyggnader av bostäder som ändå utförs kan innebära hyreshöjningar på upp till 60 procent. Med så höga hyreshöjningar är det många som helt enkelt inte har råd att bo kvar. Dessutom vittnar många hyresgäster om att de inte alls har fått vara med och påverka omfattningen av renoveringen. Vänsterpartiet menar att hyresgäster generellt måste få mer inflytande över det egna boendet och närmiljön. Detta gäller i synnerhet vid renoveringar och ombyggnader av lägenheter. Bruksvärdesprincipen och besittningsskyddet måste värnas.

Hyresgästföreningen föreslår en rad åtgärder för att stärka hyresgästernas inflytande och skapa förutsättningar för rimliga hyror. Bland annat menar man att fastighetsägarna ska erbjuda olika nivåer av ombyggnad med olika hyresnivåer. Vänsterpartiet tycker att detta är en bra inriktning. Den så kallade skyddsregeln som kan användas vid stora hyreshöjningar ska därför även gälla vid ombyggnader. Att införa ett statligt ekonomiskt stöd för renovering är också något som bör hålla nere hyreshöjningar.

Jag vill fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att påskynda upprustningen av bostäder i miljonprogramsområden?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att upprustning av bostäder i miljonprogramsområden ska ligga till grund för en positiv social utveckling i områdena?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att bruksvärdesprincipen och besittningsskyddet respekteras vid renovering av lägenheter, så att dramatiska hyreshöjningar förebyggs och människor inte tvingas flytta?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra hyresgästens inflytande i samband med renoveringar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-08 Anmäld: 2013-02-12 Svar fördröjt anmält: 2013-02-15 Besvarad: 2013-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.