Upphandling av lätt torped

Interpellation 2011/12:154 av Sörenson, Anna-Lena (S)

av Sörenson, Anna-Lena (S)

den 29 november

Interpellation

2011/12:154 Upphandling av lätt torped

av Anna-Lena Sörenson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Riksdagen beslutade i december 2010 att godkänna anskaffning av lätt torped som ersättning för den äldre modell 45 som, i sin nuvarande form, tjänat ut.

Enligt uppgift har regeringen beslutat att anskaffning av torpeden ska ske via upphandling i konkurrens, eller genom köp från hyllan, enligt resonemanget att ”det som är bra för andra länder duger åt Sverige”.

Om regeringen i stället tillät FMV att direktupphandla torpeden från svenska tillverkare skulle det vara att vidmakthålla och uppgradera större delen av den äldre versionen av systemet torped 45. På så vis skulle regeringen följa sin egen materielförsörjningsstrategi.

Min fråga till försvarsministern är om han avser att regeringen ska frångå den av riksdagen beslutade materielförsörjningsstrategin och hoppa över steg ett om att i första hand vidmakthålla och uppgradera.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-11-29 Anmäld: 2011-11-29 Besvarad: 2011-12-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)