Ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2012/13:421 av Johansson, Ylva (S)

av Johansson, Ylva (S)

den 16 maj

Interpellation

2012/13:421 Ungdomsarbetslösheten

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är mycket hög. Arbetslöshetsstatistiken har parkerat kring 25 procent för unga.

De som är nytillträdande på arbetsmarknaden, som ju unga i allmänhet är, saknar ofta nödvändiga erfarenheter och kontakter. Arbetsförmedlingens och den statliga arbetsmarknadspolitikens insatser är därför särskilt viktiga för denna grupp. Riksrevisionen har nyligen granskat hur väl Arbetsförmedlingens insatser för unga fungerar. Riksrevisionens granskning visar att huvuddelen av Arbetsförmedlingens insatser sker först när en ungdom varit arbetslös i tre fyra månader. Arbetsförmedlingens stöd leder inte till att ungdomarna kan vara tillräckligt aktiva med att söka arbete eller delta i planerade aktiviteter. Förmedlingen prioriterar inte att ge tips om arbete eller praktik.

Den ansvariga riksrevisorn Gudrun Antemar kommenterar vad regeringen borde ändra på så här:

Ungdomar vill i första hand få hjälp med att få in en fot på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen bör utveckla sitt individuella stöd och ge konkreta kontakter med arbetsgivare till varje arbetslös ungdom redan i ett tidigt skede av arbetslösheten.

Jag delar den uppfattningen och vill därför fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka insatser avser arbetsmarknadsministern och regeringen att vidta för att unga i kontakt med Arbetsförmedlingen ska få individuellt stöd och konkreta kontakter med arbetsgivare i ett tidigt skede av arbetslösheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-16 Anmäld: 2013-05-16 Svar fördröjt anmält: 2013-05-29 Besvarad: 2013-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.