Unga som fastnar i fas 3

Interpellation 2013/14:456 av Ann-Christin Ahlberg (S)

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Sverige har i dag högre arbetslöshet än andra jämförbara länder i Europa. Antalet långtidsarbetslösa unga är tre gånger så stort som när den moderatledda regeringen tog över makten. EU riktar krisstöd till Sverige för problemen med den höga ungdomsarbetslösheten.

Allt fler unga fastnar i fas 3 eftersom de inte har tillräckligt med utbildning eller erfarenhet. Alltför många saknar gymnasieutbildning, vilket gör det svårt att få en anställning. Matchningen på svensk arbetsmarknad har försämrats kraftigt. Många arbetsgivare vill anställa personal, men rätt kompetens saknas hos de sökande.

Regeringen lovade lägre arbetslöshet och minskade klyftor. Men i flera år har man i stället prioriterat skattesänkningar före investeringar i jobb och utbildning. Samtidigt har skolresultaten försämrats kraftigt. Svenska elever har störst kunskapsras inom hela OECD. Färre unga har möjlighet att studera på högskolan, trots att kompetensen efterfrågas av arbetsgivarna.

Det är anmärkningsvärt att arbetsmarknadsministern inte har lagt fram en enda proposition för att komma till rätta med arbetslösheten – trots den höga ungdomsarbetslösheten och massarbetslösheten, som har ökat under de åtta år som regeringen har haft makten.

Det behövs framtidsinriktade investeringar i jobb och utbildning för att minska arbetslösheten för unga människor.

Jag vill därför fråga ministern:

Är ministern nöjd med situationen för våra arbetslösa ungdomar?

Varför lägger ministern inte fram några förslag till åtgärder för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-04-29 Inlämnad: 2014-04-29 Anmäld: 2014-05-05 Sista svarsdatum: 2014-05-19 Besvarad: 2014-06-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)