Underkänt för skolans digitalisering

Interpellation 2013/14:358 av Dalman Eek, Cecilia (S)

av Dalman Eek, Cecilia (S)

den 13 mars

Interpellation

2013/14:358 Underkänt för skolans digitalisering

av Cecilia Dalman Eek (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Sverige är bland de bästa på att dela ut datorer i skolan men bland de sämsta på att använda dem. Det konstaterar Digitaliseringskommissionen i en ny rapport. Till skillnad från de flesta OECD-länderna deltar inte Sverige i det arbete som startats av OECD-länderna där stater åtar sig att underlätta för skolorna att använda digital teknik och öppna lärresurser. Arbetet leddes redan från början från Finland där skolan är genomgående kommunaliserad.

I Sverige har skolhuvudmännen förgäves sökt stöd från statliga skolmyndigheter för att skapa rimliga men ändå säkra villkor för sina elever och lärare som vill arbeta modernt och säkert med öppna lärresurser och kollaborativa digitala verktyg. Men i stället för att samordna sina insatser motverkar snarare Skolverket, Skolinspektionen och Datainspektionen. Varje kommun och friskola för sig får lägga värdefulla skolresurser på att förhandla med Google och andra leverantörer av öppna lärresurser och kollaborativa verktyg. Effekten är att engagerade skolledare och skickliga lärare kör ändå medan andra hamnar på efterkälken.

Den senaste tiden har flera oroväckande forskarstudier presenterats som visar att digitala verktyg inte används på ett sätt som följer skollagen. Den digitala ojämlikheten är oroväckande. Det har också visats att Sverige håller på att slarva bort sina konkurrensfördelar som uppkopplad nation genom att skolan inte får stöd för en framsynt pedagogisk användning av it-verktyg. Trots att tillgången på digitala verktyg har ökat, har utvecklingen inte gått framåt.

Socialdemokraterna har gång på gång visat behovet av en nationell it-strategi för skolan och lagt fram förslag för att stödja skolornas arbete med digitala verktyg. Men regeringen har konsekvent motarbetat våra förslag. Detta är ett allvarligt problem för eleverna, för skolan och för Sveriges framtid.

Jag har följande fråga:

Vilka åtgärder kommer utbildningsministern att vidta för att stärka den svenska skolans digitalisering genom en svensk it-strategi för skolan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-13 Anmäld: 2014-03-13 Svar fördröjt anmält: 2014-03-18 Besvarad: 2014-04-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)