Underhåll av vägnätet

Interpellation 2021/22:555 av Jasmin Farid (M)

av Jasmin Farid (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I dag ser vi hur allt fler kommuner drabbas av uteblivna investeringar på de statliga vägarna, vilket har gjort trafiksituationer runt om i landet alltmer ansträngda. Vi ser kommuner som har tvingats att införa byggstopp eller minska på byggtakten då den statliga infrastrukturen är kraftigt eftersatt och gamla vägnät inte klarar av mer trafik.

Vi vittnar om för lite pengar för underhåll av vägar, för lite pengar för underhåll av järnvägen, för lite pengar för prioriteringar av klimat- och miljöåtgärder, för lite pengar för att bevara trafiksäkerheten och för lite pengar för att starta nödvändiga projekt.

I den nationella infrastrukturplanen saknas korrekta satsningar för att uppnå större samhällsnytta, klimatnytta och framkomlighet. Då Trafikverket saknar tilldelade ramar för dessa satsningar har myndigheten behövt prioritera ned nödvändigt underhåll och skjutit investeringar på framtiden. I dag är enbart underhållsskulden för vägnät 24 miljarder kronor. Till 2033 kommer denna skuld att växa till 65 miljarder kronor om inte regeringen börjar att prioritera underhållet av de svenska vägarna. Konsekvenserna skulle innebära att vägarna kommer att vara i sämre skick när dagens infrastrukturplan ska avsluts år 2033 än vad de är i dag. Det är en nota som skickas till framtida generationer.

Trafikverket har även meddelat att hastigheten kan komma att behöva sänkas på fler vägar under vissa delar av året med anledning av det bristande underhållet. Det tyder på att arbetet för Sveriges infrastruktur har misslyckats.

Dåliga vägar i Sverige försämrar för tillväxten, företagen och jobben. Då regeringens infrastrukturbudget är extremt kostsam är det relevant att fråga sig vart alla pengar tar vägen. Av partipolitiska skäl och genom regeringsdirektiv tvingas Trafikverket prioritera det olönsamma projektet med nya stambanor för höghastighetståg framför dagens underhållsbehov, trots att kostnaderna för höghastighetstågen skenar iväg. Det är därför av ytterst vikt att regeringens infrastrukturarbete prioriterar projekt som ger högre samhällsekonomisk nytta och att man tar ansvar för kommande generationer.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth följande:

 

  1. Anser ministern att det finns risk att kommande generationer kan få vägar och infrastruktur som är i sämre skick än i dag, och avser ministern i så fall vidta några åtgärder i frågan?
  2. Anser ministern att vi behöver satsa mer på underhållet av statliga vägar då kommuners statliga vägnät inte klarar av mer trafik, och avser ministern agera för att öka det statliga underhållet?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-16 Överlämnad: 2022-06-20 Anmäld: 2022-06-21 Svarsdatum: 2022-06-27 Sista svarsdatum: 2022-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)