Tvångsprivatisering av äldreomsorgen

Interpellation 2013/14:407 av Axelsson, Lennart (S)

av Axelsson, Lennart (S)

den 3 april

Interpellation

2013/14:407 Tvångsprivatisering av äldreomsorgen

av Lennart Axelsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Regeringen bemyndigade den 13 september 2012 statsrådet Maria Larsson att tillkalla en särskild utredare med uppgift att analysera och utvärdera effekterna av införandet av lagen om valfrihetssystem.

I januari i år så lämnade den utredningen sitt betänkande och ett antal förslag.

·       Socialstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och förvalta en vägledning om hur information i valfrihetssystem kan förmedlas till personer som har nedsatt beslutsförmåga.

·       Socialstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och förvalta en vägledning som stöder den personal som ska informera brukarna om valet av utförare.

·       I socialtjänstlagen föreskrivs att alla kommuner ska skapa förutsättningar för brukarna att välja utförare av hemtjänst.

Mina frågor till statsrådet är:

Delar statsrådet utredningens förslag om att kommunerna ska tvingas att privatisera äldreomsorgen?

Finns det i så fall en majoritet av regeringspartierna som delar den åsikten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-04-03 Anmäld: 2014-04-04 Svar fördröjt anmält: 2014-04-08 Sista svarsdatum: 2014-04-25 Besvarad: 2014-05-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.