Tvångsgifte och arrangerade äktenskap

Interpellation 2009/10:247 av Kakabaveh, Amineh (v)

av Kakabaveh, Amineh (v)

den 15 februari

Interpellation

2009/10:247 Tvångsgifte och arrangerade äktenskap

av Amineh Kakabaveh (v)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Varje år försvinner ett antal barn i olika delar av Sverige till andra länder, ofta till föräldrarnas gamla hemländer. Det finns olika skäl till detta. Risken är stor att familjen försöker gifta bort sin dotter om hon vill gifta sig med någon som familjen ogillar, likaså om familjen har upptäckt att hon har sexuella erfarenheter liksom om hon upptäcks ha manliga vänner. Unga pojkar som missbrukar eller är kriminella kan tvingas till äktenskap om familjen anser att pojken kommer att mogna med det ansvar som ett äktenskap innebär.

Varje år inför jul- och sommarledighet blir ett antal ungdomar oroliga inför resan till ursprungslandet då de misstänker att familjen kommer att lova bort eller gifta bort dem mot deras vilja. Ungdomarna vill följa med och träffa släkten, men känner också rädsla för att tvingas eller övertalas till bortlovning eller äktenskap.

I slutet av oktober 2009 reste en v-delegation med två riksdagsledamöter från Sverige till Sulaimaniya. Vid ett besök på kvinnocentret Assoda berättade ordföranden att sedan sommaren 2009 har 20 minderåriga svenskor med kurdisk bakgrund fått skyddat boende på kvinnojouren. Flickorna har flytt från sina familjer när de tvingades till arrangerade äktenskap.

Många ungdomar går med på bortlovning eller äktenskap eftersom de inte hittar en annan lösning, är rädda eller inte vill mista sin familj. En del ungdomar är aktuella hos socialtjänsten, ibland enligt LVU, men föräldrarna och släktingar övertalar sina barn eller tvingar dem att flytta till föräldrarnas gamla hemland. Myndigheterna kan gå med på detta utan att förhållandena undersöks.

I ett demokratiskt land som Sverige förväntas det att alla invånare omfattas av normen om allas lika värde och behandling. Sverige var ett av de första länderna i världen som ratificerade FN:s barnkonvention. Barnperspektivet ska därmed alltid stå i centrum. Det innebär att alla barn och ungdomar, oavsett ursprung, har rätt till utbildning, lek och utveckling. Vidare har de rätt till skydd mot alla former av övergrepp, såväl fysiska som psykiska. Barns rättigheter att själva forma sin identitet, fri från religiös indoktrinering, borde vara given.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialministern:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att skydda unga kvinnor och män som riskerar att giftas bort mot sin vilja?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-15 Anmäld: 2010-02-16 Svar fördröjt anmält: 2010-02-17 Besvarad: 2010-03-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)