turistnäringen i Sverige

Interpellation 2004/05:284 av Ericson, Lars-Ivar (c)

av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 21 december

Interpellation 2004/05:284

av Lars-Ivar Ericson (c) till statsrådet Ulrica Messing om turistnäringen i Sverige

Världens största näringsgren är i dag turism. Många i Sverige hävdar att turismen är en framtidsnäring och efterlyser större satsningar på turism. Sverige hamnar i slutet på nästan alla Europalistor när det gäller satsning på turism. Det finns en potential hos turistnäringen som borde tas till vara på ett bättre sätt än vad som sker i dag. Turistnäringen bidrar i dag till ca 2,7 % av bruttonationalprodukten och ger arbetstillfällen för ca 130 000 människor. Dessa siffor kan förbättras för Sverige har kapacitet att ta emot betydligt fler turister från utlandet och fler inhemska turister. Turismen stimulerar den ekonomiska tillväxten, skapar fler arbetstillfällen, skatteintäkterna ökas och turismen åstadkommer även större förståelse kulturer emellan.

Statens agerande har stor betydelse för turismens framtid. Det handlar om att tillhandahålla grundläggande infrastruktur, underlätta för företagande, verka för utbildning och forskning inom turism och att internationellt lyfta fram Sverige som ett bra land att turista i.

Under de senaste åren har det kommit nya begrepp inom turismen såsom, upplevelseturism, ekoturism, handikappturism och så vidare. Sverige har genom sitt varierande landskap goda förutsättningar att kunna utvecklas till ett av Europas mest attraktiva turistländer och kunna locka framtidens resenärer. För att åstadkomma detta krävs en större samverkan mellan olika aktörer inom turistnäringen och en större satsning från svenska staten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ministern:

Vad avser ministern att göra för att vidareutveckla turistnäringen i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-12-21 Anmäld: 2005-01-07 Besvarad: 2005-01-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.