Tullverkets framtid

Interpellation 2013/14:438 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Tullverket hade vid utgången av år 2006 2 347 tillsvidareanställda (källa: budgetpropositionen 2008). I Tullverkets anslagsäskande till regeringen i vår anges att Tullverket vid utgången av år 2013 hade 2 096 anställda (1 889 årsarbetskrafter). Tullverket räknar med att år 2017 ha 1 918 anställda.

Tullverkets prognos för åren 2014–2017 visar ett ackumulerat underskott efter år 2015 om 43 miljoner kronor, trots att Tullverket arbetat med ekonomin. Från år 2015 kommer Tullverkets ekonomiska situation vara akut, på grund av de stora investeringar som gjorts och anses krävas med anledning av den nya tullagstiftningen, union customs code, och dess krav på elektroniskt informationsflöde mellan Europas länder.

Tullverket räknar därför med att år 2017 ha 1 918 anställda.

Tullverket skriver i sitt anslagsäskande självt att kärnverksamheten i Tullverket är brottsbekämpning och effektiv handel. Båda dessa är personalintensiva, och det är svårt, för att inte säga omöjligt, att dra ned på bemanningen och samtidigt upprätthålla kärnverksamheten. Tullverket menar sig bedriva en för samhället viktig verksamhet, och det finns en kontinuerligt ökande efterfrågan för att förenkla handeln, säkra konkurrensneutraliteten och upprätthålla gränsskyddet för att bidra till ett tryggt samhälle för både medborgare och företag. Trots att rekrytering har varit prioriterat framför andra investeringar har Tullverket under den senaste femårsperioden varit tvunget att minska sin bemanning.

Finansministern har knappast varit omedveten om Tullverkets problem. I slutet av 2007 och under våren 2008 fördes en intensiv debatt om Tullverkets problem som resulterade i extra anslag i tilläggsbudgeten. I en rad socialdemokratiska interpellationer påtalades hur tullstationer lades ned och stora hål slets upp i gränsskyddet. Ett tag skulle all tullverksamhet i hela Norrland i princip läggas ned.

Inflödet av illegala varor i Sverige är uppenbarligen stort, och Tullverket lyckas bara stoppa mycket begränsade delar av detta. I fråga om alkohol och tobak spelar givetvis prisskillnader mellan närliggande länder en stor roll för smuggling. Regeringen höjer nu drastiskt priserna på alkohol och tobak samtidigt som nedrustningen av tullskyddet fortsätter. Den fasta tullstationen i Kapellskär försvinner, och det blir allt glesare i andra hamnar – inte minst i södra Sverige. Brottsbekämpning ska alltmer bedrivas av mobila patruller vars närvaro på kvällar, nätter och helger uppenbarligen har sina brister.

Regeringen annonserar också i vårpropositionen att statliga myndigheter måste vara beredda att spara ännu mer. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern: 

1. Vad är motivet till det succesivt försämrade gränsskyddet och den ökande mängden illegala varor i Sverige de senaste åtta åren? 

2. Hur få anställda menar ministern att Tullverket kan ha för att upprätthålla sin kärnverksamhet?

Interpellationen är förfallen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-04-15 Överlämnad: 2014-04-16 Anmäld: 2014-04-25 Sista svarsdatum: 2014-05-12 Förfallen: 2014-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.