Tullstation Kapellskär och smuggling

Interpellation 2013/14:429 av Tommy Waidelich (S)

av Tommy Waidelich (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Regeringen bör i dialog med Tullverket få till stånd en omprövning av nedsläckningen av tullstationen vid Kapellskär. Drygt 868 000 personer reste via Kapellskärs hamn och det fraktades nära 2,3 miljoner ton gods år 2013. Tullverket vill överföra tullklareringen till Arlanda, och brottsbekämpningen ska ske via stickprovskontroller utförda från mobila enheter.

Företrädare för landstinget, kommunen och hamnen är djupt oroade. Det pågår en omfattande utbyggnad av Kapellskärs hamn, och förhoppningen är att trafiken till hamnen ska fortsätta att växa. En växande hamnverksamhet i Kapellskär uppges vara starkt kopplad till de strängare miljökrav som gäller för fartygsbränslen från och med 2015 och därmed ökade bränslepriser, vilket gynnar Kapellskärs hamn, som erbjuder den kortaste vägen till Finland och Estland över Östersjön.

Jag tror att det är rätt uppenbart för alla att det svenska gränsskyddet successivt har försvagats. Allt färre ögon spanar vid gränserna, och underrättelseverksamhet kan aldrig helt ersätta fysisk närvaro vid gränspassagerna. Att tullen syns har i sig en preventiv och legitimitetsskapande verkan. Den som vill smuggla ser hotet om upptäckt i tullpersonalens gestalt, och den vanlige medborgaren ser att myndigheterna i Sverige bryr sig. Det finns tullare vid våra gränser som hindrar knark och vapeninförsel, tänker de. De slumpmässiga kontrollerna vid gränserna innebär också att nya, tidigare ej lagförda, smugglare upptäcks. Underrättelseverksamheten är mer inriktad mot kända vaneförbrytare.

Trots att Tullverket gör många beslag finns ändå en oroande känsla av att narkotikainförseln ökat med försvagat gränsskydd. Medierna rapporterar om fallande priser på olika narkotika, vilket antyder omfattande införsel. Tullverket förhindrar också den mer affärsmässiga införseln av alkohol och cigaretter i stora mängder, en införsel som i okänd omfattning är kopplad till grov, organiserad brottslighet.

Regeringen har höjt både tobaks- och alkoholskatterna. Nya stora höjningar har nu annonserats, och rimligen ökar då också lönsamheten för smuggling av dessa varor. Det känns givetvis då oroande med borttagandet av ett antal spanande ögon i en hamn som Kapellskär, med intensiv godstrafik till och från Finland och Baltikum samt transittrafik till Ryssland. 

Tullens frånvaro öppnar för ökad införsel av illegala droger och stora mängder alkohol eller cigaretter. Även snus förefaller finansministern vilja göra till en bra smuggelvara. När lastbilsklareringen ska ske först i Arlanda finns det ju goda möjligheter att genomföra andra affärer under vägen dit. De mobila spanarnas insatser torde bli betydligt mindre än när man, som i dag, har en tullstation med fast personal.

Det är märkligt att regeringen inte ser sambandet mellan höjda alkohol- och tobaksskatter å ena sidan och smuggling å den andra. Rimligen borde Tullverkets resurser mot bakgrund av detta ökas, och detta tillsammans med en rad andra faktorer, till exempel miljöhänsyn, borde tala för att behålla fast bemanning och klarering i Kapellskär.

Mina frågor till finansministern är:

1. Avser ministern att föra en dialog med Tullverket kring tullverksamheten i Kapellskär?

2. Hur avser ministern att förhindra en ökad inströmning av narkotika, alkohol, cigaretter med flera varor via Kapellskär då tullverksamheten tas bort?

Interpellationen är förfallen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-04-09 Överlämnad: 2014-04-10 Sista svarsdatum: 2014-05-06 Förfallen: 2014-06-25