Tröskeleffekter och förnybar energi

Interpellation 2012/13:402 av Persson, Kent (V)

av Persson, Kent (V)

den 2 maj

Interpellation

2012/13:402 Tröskeleffekter och förnybar energi

av Kent Persson (V)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

”Med tröskeleffekt avses det förhållande att den kraftproducent som ansluter sig till ett nät som saknar ledig kapacitet tvingas betala hela nätförstärkningskostnaden inklusive tillkommande kapacitet som producenten själv inte kan nyttja. De producenter som därefter ansluter till nätet kan ianspråkta denna lediga kapacitet utan särskild kostnad. Av denna anledning tvekar många producenter att vara först med att ansluta sig till ett sådant nät.” Så skrev Svenska kraftnät i ett regeringsuppdrag 2009. Sedan dess har den här processen fortsatt, och från och med 2012 bedömer Svenska kraftnät att 1,3 terawattimmar vindkraftsel årligen inte kommer ut på nätet. Det betyder också att fokus kan vridas från bästa vindläge till att i stället bli bästa nätanslutningsläge. Det regeringsuppdrag som Svenska kraftnät utförde 2009 visade också på att anslutningslån kan ges och att minimalt med nya medel behövde tillföras för administrationen. Nyttan av ett tillskott av över en terawatt energi årligen ligger långt över dessa kostnader. När sedan solenergin tillkommer, i än högre grad i framtiden, blir en lösning av tröskeleffekten akut. Regeringen verkar ha lagt frågan på is då det gått fyra år sedan Svenska kraftnät lämnade in sitt författningsförslag och ingenting händer.

Jag vill nu fråga statsrådet:

Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att lösa upp problemen med tröskeleffekten för förnybar energi inom den närmaste framtiden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-02 Anmäld: 2013-05-02 Besvarad: 2013-05-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)