Transport av frihetsberövade

Interpellation 2012/13:320 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 7 mars

Interpellation

2012/13:320 Transport av frihetsberövade

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Regeringen beslutade den 12 mars 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av verksamheten med transporter av frihetsberövade personer (dir. 2009:14 och dir. 2009:105). Utredningen om transporter av frihetsberövade personer, överlämnade i januari 2011 sitt betänkande Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7).

Bakgrunden till denna översyn var bland annat att polisen i dag har en rad uppgifter som inte är direkt polisiära såsom kontroll av istappar, omhändertagande av djur och hantering av hittegods men även transport av personer. Frågan är om alla dessa uppdrag verkligen kräver polisiär kompetens för att kunna genomföras.

För drygt tio år sedan hade polisen drygt ett åttiotal olika typer av ärenden som benämns handräckning, vilket innebär att polisen på begäran av annan myndighet verkställer beslut. I dag har den typen av ärenden ökat till drygt 120.

I utredningens betänkande konstaterades bland annat att dagens ordning är ineffektiv eftersom det inte finns någon klar ansvarsfördelning mellan polisen och kriminalvården när det gäller transporter av frihetsberövade personer. Man menade att utgångspunkten bör vara att polisens resurser ska tas i anspråk endast då polisens särskilda tvångsbefogenheter behövs.

Mina frågor till justitieministern är därför:

Vilka slutsatser har justitieministern dragit av utredningens betänkande?

Vilka åtgärder avser justitieministern och regeringen att vidta för att underlätta för att transportverksamheten ska anordnas både utifrån rättssäkerhet och utifrån effektivitet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-07 Anmäld: 2013-03-07 Besvarad: 2013-03-19
Debatt (7 anföranden)