transport av farligt gods

Interpellation 2004/05:314 av Nordlund, Harald (fp)

av Nordlund, Harald (fp)

den 18 januari

Interpellation 2004/05:314

av Harald Nordlund (fp) till statsrådet Ulrica Messing om transport av farligt gods

Pågående diskussioner om transport av flygbränsle till Arlanda har visat att alla tänkbara former av transporter av farligt gods är förenade med risker. Det torde vara svårt att rangordna transportslagen med avseende på riskerna, även om hänsyn tas till att sjö- och landsvägstransporter genererar luftföroreningar vilket inte är fallet beträffande järnvägstransporter.

En järnvägsolycka med exploderande flygbränsle i Iran dödade i höstas över 300 kringboende i en liten by. En svår konsekvens med utsläpp från en enda tankvagn över till exempel en rullstensås i Stockholm@Uppsala-regionen skulle för flera århundraden framöver förstöra dricksvattnet i åsen och därmed också Mälarens vatten.

Transporter av flygbränsle i så kallade pipelines nämns sällan som alternativ till nämnda transportslag.

Pågående diskussioner har också visat att det föreligger oklarheter beträffande ansvarsfördelningen mellan olika statliga verk. Vilket ansvar har verken vid en eventuell olycka i samband med transport? De statliga verk som berörs är, i första hand, Vägverket, Banverket och Luftfartsverket.

Min fråga till statsrådet lyder:

Är det statsrådets uppfattning att det föreligger oklarheter i fråga om Vägverkets, Banverkets och Luftfartsverkets ansvar vid eventuella olyckor i samband med transport av farligt gods och vilka åtgärder kommer statsrådet i så fall att vidta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-01-18 Anmäld: 2005-01-18 Besvarad: 2005-02-01 Sista svarsdatum: 2005-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.