Trängselskatten i Göteborg

Interpellation 2012/13:391 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 24 april

Interpellation

2012/13:391 Trängselskatten i Göteborg

av Lars Johansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Trängselskatten är nu införd i Göteborg sedan årsskiftet och fungerar väl enligt Transportstyrelsen och Göteborgs stad.

Trängselskatten är en viktig del i finansieringen av det västsvenska infrastrukturpaketet med ny älvförbindelse, ny Götaälvbro och ny järnväg under Göteborg (Västlänken)med mera. Totalt ska den inbringa 14 miljarder.

Sedan en tid har det blossat upp en debatt i Göteborg om att anordna en lokal folkomröstning om trängselskatten som enbart berör Göteborgs invånare. Frågan behandlades 2011, och en stor majoritet i kommunfullmäktige avslog ett förslag från det lokala partiet Vägvalet och Sverigedemokraterna om att genomföra en folkomröstning om ja eller nej till trängselskatt.

Moderaterna i Göteborg har nu enligt uppgift fattat beslut att kräva en lokal folkomröstning om staten ska fortsätta ta ut trängselskatt i Göteborg. Det kan leda till att mer än en tredjedel vill ha en folkomröstning i kommunfullmäktige, vilket innebär att Göteborgs stad måste genomföra folkomröstningen.

En enig riksdag på förslag av regeringen beslutade att införa trängselskatt i Göteborg i april 2010. Riksdagen beslutade i juni 2011 att göra vissa förändringar av trängselskatten, som införande av flerpassageregel som var en viktig fråga vid införandet den 1 januari 2013. Endast Sverigedemokraterna röstade emot.

Har finansministern gjort det ställningstagandet att det är möjligt att lokalt folkomrösta om en statlig angelägenhet som trängselskatten i Göteborg?

Om en majoritet i Göteborg skulle säga nej till trängselskatt, vad skulle det få för konsekvenser för det västsvenska infrastrukturpaketet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-04-24 Anmäld: 2013-04-24 Svar fördröjt anmält: 2013-05-03 Besvarad: 2013-05-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)