Trängselskatt och avgift för utländska fordon

Interpellation 2013/14:500 av Lars Johansson (S)

av Lars Johansson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

När trafikutskottet justerade betänkandet Infrastrukturavgifter på väg den 21 januari i år hade regeringen i en redogörelse till utskottet den 12 december 2013 givit tydliga besked om att det ska införas trängselskatt och avgiftsplikt för utländska fordon från den 1 januari 2015.

Transportstyrelsen ska på uppdrag av regeringen ta fram underlag för den tänkta lagstiftningen. Regeringen lovade vidare att en lagrådsremiss ska tas fram till maj juni och att regeringen därefter kommer att ta fram en proposition. Eftersom propositionen medför finansiella konsekvenser är avsikten att den ska behandlas parallellt med budgetpropositionen för 2015.

Regeringen angav vidare att man i vårpropositionen 2014 tydligt kommer att redovisa det pågående arbetet samt tidplanen för att utländska fordon senast den 1 januari 2015 ska omfattas av reglerna om infrastrukturavgift och trängselskatt.

När jag nu läser vårpropositionen finner man en mycket knapphändig information och ingen tidsplan. I svar på frågan om vad som hänt skriver finansministern den 21 maj att Transportstyrelsen inte har slutfört sitt uppdrag och att det därför inte finns något förslag på en betalningslösning för utländska fordon.

Min fråga till finansministern blir därför varför finansministern och regeringen inte prioriterar denna fråga som kan ha en avgörande betydelse inför höstens folkomröstning den 14 september om trängselskatt i Göteborg.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-05-27 Inlämnad: 2014-05-27 Sista svarsdatum: 2014-06-12 Besvarad: 2014-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)