Tonnageskatt

Interpellation 2006/07:339 av Olovsson, Fredrik (s)

av Olovsson, Fredrik (s)

den 23 februari

Interpellation

2006/07:339 Tonnageskatt

av Fredrik Olovsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

En enig riksdag beställde under riksdagsåret 2003/04 en utredning om att införa en tonnagebaserad beskattning av sjöfarten. Frågan har därefter utretts, utredningen har remissbehandlats och frågan ligger nu på finansministerns bord.

Skälet till intresset för tonnageskatt är den ökade internationella konkurrensen på sjöfartsområdet. Vissa stater erbjuder redare att registrera sina fartyg i öppna register och segla under så kallad bekvämlighetsflagg. Flertalet sjöfartsnationer i Europeiska unionen (EU) har i syfte att stödja sina sjöfartsnäringar och förmå redare att återregistrera fartyg under nationell flagg infört system med tonnageskatt. Tonnageskatt innebär att inkomsten bestäms schablonmässigt med utgångspunkt från fartygens nettodräktighet, vilket anses ge ett mått på fartygens lastkapacitet och därmed intjäningsförmåga. Begreppet tonnageskatt används internationellt, men det är inte en skatt utan i stället ett sätt för rederiet att beräkna inkomsten av den del av verksamheten som kan hänföras till transport av gods eller passagerare. Den del av rederiets inkomst som beräknas med stöd av tonnageskattereglerna ska läggas samman med rederiets övriga inkomster och beskattas med den bolagsskattesats som tillämpas på näringsverksamhet i övrigt. Att införa ett tonnagebaserat system för sjöfarten skulle göra att den svenska näringen fick likartade villkor som sina konkurrenter och att verksamhet och arbetstillfällen därför kan utvecklas i Sverige. Mina frågor till finansministern är därför:

1. Kommer finansministern att ta initiativ till ett förslag om tonnageskatt till riksdagen och när kan ett sådant förslag i så fall väntas?

2. Vilka överväganden gör finansministern när det gäller en övergång till ett tonnagebaserat skatteuttag för rederinäringen?

3. Vilka ställningstaganden i fråga om den svenska rederinäringens långsiktiga konkurrenssituation i skattehänseende har finansministern gjort och avser att göra?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-23 Anmäld: 2007-02-23 Besvarad: 2007-03-16