Tonnageskatt eller utflaggning

Interpellation 2013/14:462 av Lars Johansson (S)

av Lars Johansson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Utflaggningen av svenska fartyg är mycket omfattande. Danmark och Finland är nu stora mottagare av svenska fartyg.

Rederinäringen och fackliga organisationer har sedan Tonnageskatteutredningen 2006 lade förslag om tonnageskatt krävt att regeringen lägger ett sådant förslag. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen uttalat sig för att så ska ske. Men regeringen har varit avvisande.

Tonnageskatt gäller nu inom hela EU med undantag av Sverige. Det innebär att svenska redare har sämre konkurrensvillkor och därför flaggar ut sina fartyg. Sverige förlorar arbetstillfällen och marin kompetens som på sikt kommer att slå mot ännu fler jobb.

Över 5 000 arbetstillfällen har gått förlorade genom utflaggningen. Handelsflottan har mer än halverats sedan 2009. Flera rederier har lämnat Sverige för andra EU-länder. Det maritima klustret är nu allvarligt hotat. Det senaste exemplet är beslutet att lägga ned Götaverkens reparationsvarv i Göteborg. Nordens största hamn kommer om det blir verklighet inte längre att ha ett reparationsvarv. Den utredning som regeringen har tillsatt för att utreda förutsättningarna för att införa tonnageskatt arbetar väldigt långsamt.

Vid en rekonstruktion av Götaverken skulle ett kraftfullt uttalande från regeringen om att tonnageskatt ska införas snarast få positiv betydelse och ge varvet möjlighet att åter bygga upp varvskunder om fartyg åter seglar under svenskt flagg.

Min fråga till finansministern blir därför följande:

Är finansministern och regeringen beredda att göra ett kraftfullt uttalande om att tonnageskatt ska införas i Sverige och därmed skapa tillväxt och jobb?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Överlämnad: 2014-05-06 Inlämnad: 2014-05-06 Sista svarsdatum: 2014-05-27 Besvarad: 2014-06-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)