Tonnageskatt eller utflaggning

Interpellation 2011/12:445 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 27 augusti

Interpellation

2011/12:445 Tonnageskatt eller utflaggning

av Lars Johansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Utflaggningen av svenska fartyg är mycket omfattande. Ett tydligt bevis för detta är att det statliga stödet till rederinäringens personalkostnader har minskat med 600 miljoner kronor för 2012 jämfört med 2009. Orsaken är att allt fler fartyg flaggas ut till andra länder i Europa. Danmark och Finland är nu stora mottagare av svenska fartyg.

Rederinäringen och fackliga organisationer har sedan Tonnageskatteutredningen 2006 lade fram ett förslag om tonnageskatt krävt att regeringen lägger ett sådant förslag. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen uttalat sig för att så ska ske. Men regeringen har varit avvisande.

Tonnageskatt gäller nu inom hela EU med undantag av Sverige. Det innebär att svenska redare har sämre konkurrensvillkor och därför flaggar ut sina fartyg. Sverige förlorar arbetstillfällen och marin kompetens som på sikt kommer att slå mot ännu fler jobb.

Det senaste exemplet är nu att Broströmsrederiet lägger ned sin verksamhet i Göteborg och flyttar till Köpenhamn. 41 arbetstillfällen går förlorade i ett slag. Sverige som sjöfartsnation går därmed miste om ytterligare kompetens. Om utvecklingen fortsätter har vi snart ingen sjöfart kvar i Sverige.

Min fråga till statsrådet blir därför följande:

Varför kan Sverige inte ha samma tonnageskatteregler som andra länder i EU?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-08-27 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)