tjälsäkringen av vägarna i Norrland

Interpellation 2001/02:346 av Lundberg, Carin (s)

av Lundberg, Carin (s)

den 2 april

Interpellation 2001/02:346

av Carin Lundberg (s) till näringsminister Björn Rosengren om tjälsäkringen av vägarna i Norrland

Varje år stängs ca 15 % av det statliga vägnätet av för tung trafik under tjällossningen. Avstängningarna sker i nästan hela Sverige, men är störst i skogslänen från Dalsland upp till Norrbotten, vilket orsakar stora problem.

I Västerbottens inland har många enskilda människor och företag fått allt sämre förutsättningar för sin dagliga verksamhet på grund av brister i vägunderhåll. Problemen kulminerade under våren 2001 då stora delar av grusvägnätet var mycket svårframkomligt inte bara för tung trafik utan också för vanlig personbilstrafik. Flera avsnitt fick stängas helt för all trafik, vilket är mycket ovanligt. Konsekvenserna för de som drabbades när deras enda vägförbindelse med omvärlden stängdes blev stora. För skogsindustrin, turismen och för de många glesbygdsboende är detta ett mycket stort problem.

I proposition 2001/02:20 föreslog regeringen och riksdagen beslutade att 17 miljarder kronor ska avsättas för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion av vägnätet under perioden 2004@2015. Med den beskrivning av åtgärderna som finns i proposition eller riksdagsbeslut kan man inte med önskvärd tydlighet konstatera att vägnätet i Norrlands inland särskilt ska prioriteras.

Jag vill därför ställa följande fråga till ministern:

När och hur avser regeringen att tydligare uttala att tjälsäkringsåtgärder i Västerbotten och i övriga Norrlands inland i första hand ska prioriteras inom den avsatta 17-miljardersramen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2002-04-02 Anmäld: 2002-04-09 Besvarad: 2002-04-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.