Tioårig grundskola

Interpellation 2014/15:558 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Alla elever ska få möjlighet att tidigt få stöd, fångas upp om man behöver extra hjälp och därmed kunna nå de uppsatta kunskapsmålen. Svenska elever behöver tydliga mål tidigare för att exempelvis kunna lära sig läsa och ta till sig enklare texter redan i tidig ålder. Därför är Alliansens samlade förslag att förlänga den obligatoriska grundskolan från nio till tio år.

En tioårig grundskola bidrar till att även de yngsta eleverna får rätt till tidigt stöd och tidig stimulans för att lära sig läsa och skriva. Om vi jämför med andra OECD-länder har elever i Sverige under sin skoltid mindre undervisningstid än de flesta andra kombinerat med en senare skolstart vilket tyvärr bidrar till sämre läsförståelse, svårigheter inom matematik och sjunkande resultat. I snitt har vi i dag 180 färre undervisningstimmar i svensk skola jämfört med övriga Europa.

Det är nu 17 år sedan förskoleklassen infördes i Sverige och närmare 98 procent av alla sexåringar går i dag i förskola som därmed blivit ett naturligt inslag och första steg in i skolvärlden. Övergången till att göra förskoleklassen till årskurs 1 i grundskolan blir därför smidig och naturlig och en bättre möjlighet att kombinera förskolans pedagogik, lek och omsorg med grundskolans tydliga kunskapskrav och lärande.

Alliansen är överens om behovet av att införa en tioårig grundskola. Regeringen valde emellertid i sin vårbudget att ta bort de pengar som Alliansen avsatt för att införa en tioårig grundskola, trots att företrädare för regeringen talat sig varma för att utöka ansvaret i förskoleklassen och göra den obligatorisk för alla. En majoritet i utbildningsutskottet har dock ställt bakom ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma med förslag om en tioårig grundskola senast i augusti 2015.

Därför vill jag utifrån detta fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

  1. Anser utbildningsministern att det krävs en tioårig grundskola för att förbättra de sjunkande studieresultaten?
  2. Hur kommer utbildningsministern säkerställa att utbildningsutskottets tillkännagivande efterlevs?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-29 Överlämnad: 2015-04-29 Anmäld: 2015-05-05 Svarsdatum: 2015-05-21 Sista svarsdatum: 2015-05-21
Debatt (10 anföranden)