tingsrätten i Ljungby

Interpellation 2003/04:476 av Wegendal, Lars (s)

av Wegendal, Lars (s)

den 6 maj

Interpellation 2003/04:476

av Lars Wegendal (s) till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätten i Ljungby

Det pågår sedan några år en reformering av domstolsväsendet i vårt land. Nyligen har Domstolsverkets generaldirektör lagt fram ett förslag om förändringar i Kronobergs län. Samtidigt lades ett förslag fram om den framtida organisationen i Jönköpings län.

Jag har i tidigare debatter framfört min starka kritik mot hur förslaget tagits fram. Utredaren har endast ägnat två timmars samtal vardera åt Eksjö, Värnamo och Ljungby tingsrätter. Länsstyrelsen i Kronobergs län har han endast haft en telefonkontakt med för att efterhöra länets samlade syn på den framtida tingsrättsorganisationen.

Jag är också starkt kritisk till utredarens förslag till ny organisation. Det utvecklade samarbetet mellan Ljungby och Värnamo tingsrätter behandlas endast mycket marginellt i utredningen trots att inriktningen i den framtida organisationen skulle beakta möjligheten till att förbättra tillgängligheten för enskilda kommuner samt att utredningens regionala perspektiv motiverade att även inrättandet av domkretsar över länsgränser skulle övervägas.

Domstolsverkets förslag har nu remissbehandlats. När remisstiden gått ut konstaterade jag att Länsstyrelsen i Kronobergs län inte heller denna gång tagits på allvar. Förslaget hade ej sänts till Länsstyrelsen i Kronobergs län för yttrande. Av detta skäl tog jag kontakt med både Domstolsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län vilket innebar att remisstiden förlängdes och länsstyrelsen fick inkomma med yttrande. Länsstyrelsen har ändå en samlande funktion för statlig verksamhet i länet och bör betraktas som en viktig remissinstans i detta ärende.

Av svaren kan man konstatera att samtliga kommuner i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kommunförbundet i Kronobergs län, Ljungby tingsrätt och Sunnerbo nämndemannaförening motsätter sig en avveckling av Ljungby tingsrätt. Med andra ord är det ett massivt motstånd mot att lägga ned Ljungby tingsrätt för att samordna verksamheten med Växjö tingsrätt. Flera av remissinstanserna har poängterat bristen på utvärdering av samarbetet mellan Ljungby och Värnamo tingsrätter.

Jag vill fråga justitieministern:

På vilket sätt och med vilken vikt vägs länets samlade synpunkter in i justitieministerns överväganden om det slutgiltiga beslutet om Ljungby tingsrätts framtid?

När ämnar regeringen, enligt justitieministerns bedömning, fatta det aktuella beslutet?

Kommer justitieministern att inhämta ytterligare underlag om samarbetet mellan Ljungby och Värnamo tingsrätter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-06 Anmäld: 2004-05-06 Besvarad: 2004-05-18 Sista svarsdatum: 2004-05-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.