Tillväxt och jobb i nordöstra Skåne

Interpellation 2005/06:228 av Nylander, Christer (fp)

av Nylander, Christer (fp)

den 30 januari

Interpellation 2005/06:228 av Christer Nylander (fp) till näringsminister Thomas Östros (s)

Tillväxt och jobb i nordöstra Skåne

Nordöstra Skåne har stora möjligheter att nå framgång. Som en del i den expansiva Öresundsregionen kan delregionen erbjuda attraktivt boende och goda levnadsförhållanden på nära pendlingsavstånd till ett av Nordeuropas viktigaste tillväxtområden.

Av olika anledningar lyckas emellertid nordöstra Skåne inte lyfta. I stället drabbas regionen av tunga varsel och en hög arbetslöshet.

Arbetslösheten i Sverige har bitit sig fast på en historiskt hög nivå i hela landet. Den öppna arbetslösheten ser ut att minska inför valet, men mycket tyder på att Sverige går in i nästa lågkonjunktur med en arbetslöshet på historiskt hög nivå.

I nordöstra Skånes största kommun, Kristianstad, är arbetslösheten nu den högsta på fem år, enligt statistik som Kristianstadsbladet tagit fram. I december 2005 var arbetslösheten i Kristianstad 6,1 %. Det är en ökning med 3,5 procentenheter sedan valåret 2002. Mer än var tionde ungdom är arbetslös.

Sverige behöver en ny politik för jobben. Enligt regeringens budgetproposition kommer arbetslösheten fortsatt att vara mycket hög. Trots att Sverige i år drar nytta av en stark global högkonjunktur fastnar den totala arbetslösheten enligt regeringens egna prognoser på över 8 %, samtidigt som sysselsättningsgraden förblir oförändrad.

På nationell nivå behövs en politik som underlättar för företagande. Den svenska ekonomin utmärks av ett stort beroende av ett fåtal stora företag. Detta är en viktig förklaring till att det inte skapas nya jobb i den omfattning som konjunkturuppgången normalt borde medföra.

En ny företagarpolitik behövs. En sådan politik bör öka möjligheten att skapa privat sparande och riskkapital, sänka beskattningen av företagare, stärka tryggheten för företagare, minska krånglet, få en förändring i den allmänna inställningen till företagande med mera.

En ny offensiv företagarpolitik skulle också kraftigt stärka nordöstra Skånes möjligheter att pressa ned arbetslösheten. För att klara den globaliserade ekonomins utmaningar måste nordöstra Skåne få en kraftigt förbättrad miljö för företagande och entreprenörer.

Men det krävs också andra åtgärder för att specifikt stödja utvecklingen och jobben i nordöstra Skåne.

En utbyggnad av E 22 till motorvägsstandard är avgörande för att den dynamik som finns i Öresundsregionen ska kunna spridas till hela Skåne. För varje år som utbyggnaden skjuts på framtiden kommer det nordöstra hörnet av Skåne att halka efter i utvecklingen. Här bär regeringen ett tungt ansvar. Beslutet att flytta planerade investeringar för att bygga ut E 22 för att föra resurser till ett paket för Trollhättan var ett tungt slag mot nordöstra Skåne. Regeringen bör snarast ge besked om att snabbt bygga ut E 22 med offentliga medel eller omedelbart ta initiativ till att E 22 byggs ut med hjälp av en så kallad PPP-finansiering.

Flygplatsen i Kristianstad är viktig för jobben och tillväxten i vår del av Skåne. Men trots att det totalt sett är fler som flyger i Sverige har utvecklingen för Kristianstads flygplats varit negativ under flera år; antalet passagerare har minskat kraftigt. Risken är uppenbar att denna negativa trend förstärks ytterligare genom den flygskatt som planeras.

Nordöstra Skåne har i grunden goda förutsättningar. Det som hittills hindrat, det som förklarar att arbetslösheten fastnat på hög nivå, är att möjligheterna inte tagits till vara. Detta beror naturligtvis till stor del på den kommunala politiken. Prioriteringarna har inte alltid fokuserat på att stärka framgångsfaktorer och förbättra det lokala företagsklimatet. Men det vilar också ett tungt ansvar på den nationella politiska nivån. Besluten att skjuta på E 22-utbyggnaden och den företagarpolitik som bedrivs har kraftigt försvårat för nordöstra Skåne.

Vilka förändringar i företagarpolitiken avser ministern att verka för i syfte att ta till vara Skånes regionala tillväxtkraft?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-01-30 Anmäld: 2006-02-01 Svar fördröjt anmält: 2006-02-14 Besvarad: 2006-02-24
Debatt (11 anföranden)