Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft

Interpellation 2016/17:172 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Situationen för den småskaliga vattenkraften är allvarlig. Processen för att få de tillstånd som krävs innebär stora kostnader för kraftverksägaren. Kostnaderna är många gånger, med hänsyn till verksamheternas omfattning och elprisets nuvarande nivå, svåra att bära för den enskilde. Regeringen har uppmärksammats på problemet genom tillkännagivanden, motioner, interpellationer och inte minst den energipolitiska överenskommelsen. I överenskommelsen pekas en översyn av tillståndsprocesserna tydligt ut som ett viktigt område. Trots det har regeringen inte agerat.

Det krävs handling och ett snabbt införande av ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till hur verkligheten ser ut för många småskaliga verksamheter. Medan regeringen drar ut på tiden är det den enskilda som drabbas. Ofta ägs de små vattenkraftverken av privatpersoner eller små företag med mycket begränsad ekonomi där det inte finns resurser att invänta resultatet av den beredning som regeringen ständigt återkommer till.

Ett antal landshövdingar runt om i landet har även begärt möten med regeringen i syfte att beskriva och diskutera den allvarliga situationen. Den småskaliga vattenkraften är viktig för landsbygden och det är angeläget att vi verkligen tar tag i frågorna så att inte vattenkraftverken läggs ned.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Karolina Skog:

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att tillståndsprocesserna för den småskaliga vattenkraften förenklas och sker till rimligare kostnader?
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa den småskaliga vattenkraftens överlevnad till dess att ett långsiktigt regelverk är på plats och den energipolitiska överenskommelsen är uppfylld?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-12-02 Överlämnad: 2016-12-05 Anmäld: 2016-12-06 Sista svarsdatum: 2016-12-20 Svarsdatum: 2017-01-10
Debatt (10 anföranden)