tillgång till vård och personal inom hälso- och sjukvården

Interpellation 2000/01:358 av Wallin, Gunnel (c)

av Wallin, Gunnel (c)

den 3 april

Interpellation 2000/01:358

av Gunnel Wallin (c) till socialminister Lars Engqvist om tillgång till vård och personal inom hälso- och sjukvården

Det råder stor brist på personal inom hälso- och sjukvården över hela vårt land. Det gäller de flesta kategorier av vårdpersonal och inom många specialiteer. Ute i de olika regionerna och landstingen görs det försök på alla de sätt för att lösa situationen. Utbildad personal söks även i andra länder, det genomförs dessutom kompletterande utbildningar i Sverige för personer som har utländska vårdutbildningar. Alla sätt är bra, men det räcker tyvärr ändå inte till.

I Sverige finns det ytterligare en grupp välutbildade personer, som kan göra stora insatser inom hälso- och sjukvården. Det är vårdpersonalen inom den komplementära/alternativa medicinen. Det finns både yrkesgrupper med dubbla specialiteer, alltså med både skolmedicinsk utbildning och utbildning i komplementär/alternativ medicin, och de som är legitimerade terapeuter med komplementär/alternativ medicinsk specialistutbildning. Vissa utbildningar inom den komplementära/alternativa medicinen är lika omfattande som läkarutbildningen inom skolmedicinen.

Detta är ett viktigt komplement att ta vara på, särskilt när det är så stor efterfrågan på just denna form av vård och behandling. Detta kan tydligt utläsas i den undersökning som Stockholms läns landsting just nu presenterar. Denna undersökning visar att tre av fyra önskar ett ökat samarbete mellan den vanliga hälso- och sjukvården och den komplementär-/ alternativmedicinska.

I EU-parlamentet antogs en resolution redan 1998 som säger att praktiserande alternativmedicinare ska inkluderas i hälsoväsendet. I båda våra grannländer, Norge och Danmark, byggs det nu upp nationella centrum för alternativ medicin.

Vilka åtgärder är socialministern beredd att vidtaga för att kunna använda denna välutbildade yrkeskategori, som komplementär-/alternativmedicinen utgör, inom hälso- och sjukvården?

Är socialministern beredd att ta initiativ till ett nationellt centrum för komplementär/alternativ medicin i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-04 Anmäld: 2001-04-17 Besvarad: 2001-05-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)