Tillgång till telefoni i hela landet

Interpellation 2011/12:68 av Nilsson, Ingemar (S)

av Nilsson, Ingemar (S)

den 27 oktober

Interpellation

2011/12:68 Tillgång till telefoni i hela landet

av Ingemar Nilsson (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

I Sverige måste möjligheten och rätten till tillgång till fast telefoni anses vara självklar. Sverige har under modern tid också varit något av ett föregångsland när det gäller teknikutveckling inom detta område. Telia Soneras ekonomiskt motiverade beslut att successivt montera ned det fasta telefonnätet ser ut att för många människor nu bryta denna utveckling. I dag pågår denna nedmontering i stor omfattning. I Norrlands inland är ca 50 000 abonnenter nu direkt berörda. Vittnesmålen om de problem människor drabbas av är många. Bland annat har medierna under de senaste veckorna belyst detta. I den process som nu pågår finns flera ansvariga. Regeringen har ett stort ansvar för att de regler som säkerställer alla medborgares möjlighet att en fungerande telefonförbindelse i sin bostad är tillräckliga. Post- och telestyrelsen (PTS) har som tillsynsmyndighet ett ansvar för att reglerna efterlevs och att operatörerna tar sitt ansvar. Telia Sonera har ett ansvar som ägare av det befintliga kopparnätet.

Mot bakgrund av det teknikskifte som nu pågår och konsekvenserna därav blir mina frågor till statsrådet:

Anser statsrådet mot bakgrund av den senaste tidens rapportering att det befintliga regelverket är till fyllest eller avser statsrådet att ta något initiativ för att förändra regelverket?

Anser statsrådet att PTS klarar sitt tillsynsuppdrag på ett tillfredsställande sätt eller avser statsrådet att ta något initiativ när det gäller detta uppdrag?

Anser statsrådet att Telia Sonera uppfyller sina åtaganden mot de kunder som berörs av ett teknikskifte de inte begärt eller avser statsrådet att vidta några åtgärder i sammanhanget?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-10-27 Anmäld: 2011-10-27 Besvarad: 2011-11-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)