TETRA standard

Interpellation 2000/01:26 av Högström, Kenth (s)

av Högström, Kenth (s)

den 5 oktober

Interpellation 2000/01:26

av Kenth Högström (s) till statsrådet Mona Sahlin om TETRA standard

Regeringen beslutade den 17 augusti att ge Statskontoret i uppdrag att förbereda och genomföra en upphandling av ett nytt radiokommunikationssystem baserat på TETRA standard. Det är ett beslut som jag själv och många med mig varmt välkomnar. Regeringsbeslutet är dock oklart på några punkter, varför jag efterlyser vissa klarlägganden från statsrådet Mona Sahlin.

Statskontoret ska enligt regeringsbeslutet utarbeta förslag till kostnadsfördelning mellan användarna, utreda upphandlings- och investeringskostnader samt framtida drifts- och förvaltningskostnader för radiokommunikationssystemet. Statskontoret ska också enligt beslutet genomföra själva upphandlingen och uppdraget ska vara slutrapporterat den 1 februari 2002. I uppdraget ska Statskontoret biträdas av berörda myndigheter.

Det finns enligt mig en stor risk att uppdraget omvandlas till en ny utredning. En ny utredning skulle med största sannolikhet försena upphandlingen så att tidsramen februari 2002 inte kan hållas. Ett sådant scenario vore mycket olyckligt och direkt farligt för allmänhetens säkerhet.

Det är oklart hur berörda verk, myndigheter, kommuner och landsting ska finns med i Statskontorets arbete. Därför vill jag föra fram idén om att en projektgrupp inom Statskontoret snarast bildas med medverkan från berörda myndigheter, verk, kommuner, landsting samt expertis inom TETRA-standarden. Vad jag kan bedöma vore det ett bra sätt för Statskontoret att försäkra sig om en kvalitativ upphandling med en bibehållen tidsram. Finlands tillvägagångssätt, betitlat VIRVE, är härvidlag ett föredöme.

Vidare ser jag också behovet av att redan nu ha en strategi för vem eller vilken myndighet som ska ansvara för TETRA-projektet efter februari 2002.

Ett annat dilemma som jag vill beröra är att fördröjningen av ett nationellt radiokommunikationsnät har föranlett flera kommuner att verka för att upphandla lokala TETRA-nät. Exempelvis är Göteborgs Spårvägar på gång att upphandla ett eget TETRA-system. Detta motverkar regeringens beslut. Idén med ett radiokommunikationssystem är att vi ska ha ett och endast ett och inte en uppsjö av små. Sådana nät blir både avsevärt mycket dyrare och funktionsmässigt väsentligt sämre.

Statsrådet Mona Sahlin har på ett föredömligt sätt verkat för ett regeringsbeslut i frågan om ett nytt radiokommunikationsnät i Sverige. Därför vill jag uppmuntra statsrådet Sahlin att inte släppa frågan utan snarare ge allt politiskt och departementalt stöd till Statskontoret för att regeringsbeslutet ska kunna förverkligas.

Mina frågor till statsrådet är:

1.Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att all expertis, brukare, myndigheter m.fl. på bästa sätt ska samverka i upphandlingsprocessen av ett nytt nationellt radiokommunikationssystem enligt TETRA-standard?

2.Vilken myndighet eller huvudman ser statsrådet som bärare av TETRA-projektet efter februari 2002?

3.Vilka insatser avser statsrådet att vidta för att förhindra att kommuner bygger lokala TETRA-nät som motverkar hela idén med regeringens beslut om ett radiokommunikationsnät?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-10-05 Anmäld: 2000-10-10 Besvarad: 2000-10-24