Terrorresor

Interpellation 2012/13:394 av Ekeroth, Kent (SD)

av Ekeroth, Kent (SD)

den 25 april

Interpellation

2012/13:394 Terrorresor

av Kent Ekeroth (SD)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I svensk lag finns inte något uttryckligt förbud för svenska medborgare eller för utlänning med hemvist i Sverige att delta i militära operationer eller utbildningar utomlands.

När propositionen (2002/03:38) kom menade Justitiekanslern att en terroristgrupp som inte har någon konkret brottsplan men planerar att någon gång i framtiden begå terroristbrott och förbereder sig genom exempelvis fysisk träning och övning med skjutvapen inte fångas upp av till exempel bestämmelsen om stämpling till brott. Regeringen delade inte JK:s uppfattning utan anförde:

”Regeringen gör i detta hänseende en annan bedömning. Som redogjorts för ovan inträder ansvar för stämpling till brott redan då man i samråd med annan beslutat att begå brott, sökt anstifta annan att begå brott eller erbjudit sig att utföra brott. För straffbarhet krävs inte att uppsåtet eller beslutet avser visst konkret brott. Straffbar stämpling kan föreligga även om tid och plats samt andra omständigheter vid brottet lämnats obestämda. Inte heller behöver det tilltänkta brottet vara så nära förestående att brottsplanen kan anses aktuell. Det är således själva beslutet att begå brott som konstituerar ansvar för stämpling. Detta krav torde, enligt regeringens uppfattning, kunna vara uppfyllt i det angivna exemplet.”

Det framstår emellertid som att JK trots allt hade rätt. Den nya terroristlagen infördes 2003 men sedan dess finns bara en fällande dom som vunnit laga kraft. Agnetha Hilding Qvarnström menar att det beror på att det inte handlat om fullbordade brott utan i stället stämpling eller förberedelser till brott, vilket i regel är svårare att bevisa.

Frågan är därmed:

Har justitieministern gjort det ställningstagandet att dagens lagstiftning gällande så kallade terrorresor är tillräcklig?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-04-25 Anmäld: 2013-04-25 Besvarad: 2013-05-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)