Teckenspråkstolksutbildningens framtid

Interpellation 2012/13:188 av Strand, Thomas (S)

av Strand, Thomas (S)

den 20 december

Interpellation

2012/13:188 Teckenspråkstolksutbildningens framtid

av Thomas Strand (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Den 1 juli 2012 avvecklades Tolk- och översättarinstitutet. Myndigheten för yrkeshögskolan fick i stället ansvar för att fördela tilläggsbidrag till tolkutbildningar vid folkhögskolor och studieförbund. Denna förändring innebär också att Stockholms universitet etablerar en högskoleutbildning i teckenspråkstolksutbildning som startar hösten 2013.

Förändringen är mer än en budgetteknisk fråga. Det får effekter för hur många teckenspråkstolkar som kommer att utbildas i Sverige. Det är lovvärt att tolkutbildningar ges högskolestatus, men etableringen av en högskoleutbildning får dock till effekt att antalet teckenspråkstolkar som utbildas av folkhögskolor drastiskt sjunker, från 385 till beräknade 125 årsstudieplatser.  Lägger man till högskoleutbildningens 120 årsstudieplatser (fullt utbyggt 2018) medför det ändå en kraftig minskning av antalet utbildade teckenspråkstolkar.

År 2012 var det totala anslaget till teckenspråkstolksutbildning inom folkbildningen 36,5 miljoner kronor. I regeringens budgetproposition för 2013 föreslås att 4,9 miljoner kronor av dessa överförs till Stockholms universitet för den akademiska utbildningen. År 2014 ska universitetet ha täckning för helår samt för en ny kull (totalt ca 15 miljoner kronor). Fullt utbyggt år 2018 kommer högskoleutbildningen att kosta 22 miljoner kronor. Med samma anslagsram som 2013 återstår då 14 miljoner kronor av tidigare 36,5 miljoner kronor till utbildning vid folkhögskolan.

Eftersom utbildningen på folkhögskolan är fyraårig och de studerande som har påbörjat sin utbildning måste garanteras fullfölja densamma har Myndigheten för yrkeshögskolan aviserat en kraftig neddragning av antalet utbildningsplatser på folkhögskolan redan höstterminen 2013. Det betyder i klartext att endast två av totalt sju folkhögskolor kan ta in nya deltagare hösten 2013.

Stockholms universitet/TÖI för högskoleutbildning har beräknat kostnaden för 120 årsstudieplatser i teckenspråkstolkutbildning till ca 195 000 kronor per plats. För folkhögskolans del beräknades under 2011 snittbidraget till ca 80 000 kronor per årsstudieplats. Eftersom det ordinarie folkbildningsanslaget har använts som grundfinansiering har tidigare 385 årsstudieplatser exklusive skrivtolkutbildning kunnat anordnas.

Konsekvensen av att högskoleutbildningen etableras och Stockholms universitet får full kostnadstäckning för sin utbildning medan folkhögskolorna får ett tilläggsanslag från Myndigheten för yrkeshögskolan blir att folkhögskolorna drastiskt måste minska antalet platser från 385 till 125 årsstudieplatser.

Utan grundfinansiering i form av deltagarveckor inom ramen för det ordinarie folkbildningsanslaget som Folkbildningsrådet fördelar skulle verksamheten inte kunna genomföras. Folkbildningsanslaget till en 40-veckorskurs är 60 000 kronor per plats och år. Om hemlandstingen följer rekommendationen om bidrag tillkommer ca 15 000 kronor, alltså upp till 75 000 kronor som folkhögskolan valt att lägga på tolkutbildning.

Jag vill därmed fråga utbildningsministern vad han avser att göra för att:

1. säkerställa tillgången av framtida behov av utbildade teckenspråkstolkar

2. säkerställa ett mer rättvist ekonomiskt fördelningssystem av det särskilda statliga anslaget.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-12-20 Anmäld: 2013-01-14 Svar fördröjt anmält: 2013-01-25 Sista svarsdatum: 2013-01-28 Besvarad: 2013-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)