Tandvårdsreform

Interpellation 2005/06:31 av Romanus, Gabriel (fp)

av Romanus, Gabriel (fp)

den 10 oktober

Interpellation 2005/06:31 av Gabriel Romanus (fp) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Tandvårdsreform

Sommaren 2002 överlämnades utredningen Tandvården till 2010 till regeringen. Nu har tre år gått, och inget förslag har lagts fram med anledning av utredningen. Så sent som i budgetpropositionen för 2005 fanns inget meddelande om att regeringen avsåg att föreslå riksdagen en tandvårdsreform. Frågan hade för ett år sedan uppenbarligen ingen högre prioritet för regeringen. Sedan dess har dock kritiken mot nuvarande ordning blivit så stark, att även regeringen har fått medge att något måste göras.

Av en interpellationsdebatt den 8 februari 2005 framgick att regeringen inte hade någon tidtabell för en tandvårdsreform. I ett pressmeddelande den 5 maj meddelade dock statsrådet att en arbetsgrupp hade tillsatts, och att ett förslag till tandvårdsreform skulle presenteras vid en hearing i augusti. Närmare detaljer kunde dock inte avslöjas vid den interpellationsdebatt som statsrådet medverkade i den 8 juni.

I regeringsförklaringen den 13 september meddelade statsministern att en ny tandvårdsförsäkring som ska stärka den förebyggande tandvården och ge ett bättre skydd mot höga kostnader förbereds.

I budgetpropositionen för 2006 heter det att regeringen avser att under 2006 utforma en tandvårdsreform med inriktningen att säkra en god tandhälsa och ett skydd mot höga tandvårdskostnader.

Det är bra att regeringen nu verkar ta situationen när det gäller tandvårdsproblemen på större allvar. De senaste elva åren, då Socialdemokraterna har haft regeringsansvaret, har i stort sett inneburit elva förlorade år när det gäller att åstadkomma en god tandvårdsförsäkring som verkar förebyggande och skyddar människor mot oförutsedda höga tandvårdskostnader.

Även den insats som har gjorts, det så kallade högkostnadsskyddet för människor över 65 år har, trots goda intentioner, varit behäftad med stora svagheter. Konstruktionen innebär en uppenbar risk att människor skjuter upp angelägna åtgärder. Man har fått ett uppdämt vårdbehov som har lett till långa väntetider, innan angelägna åtgärder har kunnat sättas i gång.

Som visades i tv-programmet Uppdrag granskning den 4 oktober har systemet dessutom konstruerats på ett sätt som innebär att olika landsting har kunnat ta ut helt olika summor ur försäkringen för samma åtgärder. Detta har i sin tur bidragit till att människor under 65 år har fått betala uppenbara överpriser ur egen ficka för motsvarande åtgärder. Till detta kommer, enligt uppgifter i Aktuellt den 3 och 4 oktober, att patienterna har belastats med onödiga kostnader för bonussystem för de tandläkare som har använt vissa företags produkter.

Trots det så kallade högkostnadsskyddet kan patienten drabbas av mycket stora kostnader, eftersom hon eller han utöver självrisken på 7 700 kr även kan riskera att få betala höga materialkostnader.  

Eftersom riksdagen inte var inbjuden till Socialdepartementets hearing i augusti, då ett förslag till tandvårdsreform enligt pressmeddelandet den 5 maj skulle presenteras, anser jag det angeläget att dessa frågor kan diskuteras i riksdagen, då de berör frågor som är viktiga för många människors hälsa.

Mot bakgrund av det anförda vill jag därför fråga statsrådet Ylva Johansson:

1.   Vad avser statsrådet att göra för att rätta till de uppenbara svagheterna med det nuvarande högkostnadsskyddet för människor över 65 år?

2.   Hur ser statsrådet på innebörden av regeringsförklaringens löfte om en tandvårdsreform som ska stärka den förebyggande tandvården och ge ett bättre skydd mot höga kostnader?

3.   Vilken är statsrådets tidsplan för det fortsatta arbetet med en tandvårdsreform?

4.   Vill statsrådet redogöra för huvudlinjerna i det reformförslag som presenterades vid regeringens hearing i augusti?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-10-10 Anmäld: 2005-10-10 Svar fördröjt anmält: 2005-10-13 Besvarad: 2005-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.