tandhygienistprogrammet

Interpellation 1999/2000:251 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 22 februari

Interpellation 1999/2000:251

av Ulla-Britt Hagström (kd) till utbildningsminister Thomas Östros om tandhygienistprogrammet

År 1991 blev tandhygienistyrket ett legitimationsyrke. Diskussioner har förts om att förlänga utbildningstiden. Det är i dag den enda vårdhögskoleutbildningen med enbart 80 poäng. Holland och Schweiz har t.ex. treåriga utbildningar, medan Danmark nu har 2 ½ med ambitionen treårig utbildning.

Tandhygienister har en viktig uppgift, att ge hela befolkningen förebyggande munhälsovård för att förhindra sjukdomar i munhålan. Tandhygienister utövar hälsoinriktad vård och bär huvudansvaret för basenheter samt har uppsökande vård bland äldre och hos funktionshindrade. Vidare ansvarar de för ca 10 % av skolbarnen (riskbarnen). Fördjupade kunskaper behövs bl.a. i allmänmedicin.

Tandhygienisten arbetar såväl preventivt som terapeutiskt inom barn- och ungdomstandvården, vuxentandvården, bland yngre personer med funktionshinder samt medicinskt belastade, inom äldretandvård med uppsökande verksamhet osv. Tandhygienister bedriver också folkhälsoarbete riktat till stora grupper som skolan, arbetsplatser, pensionärsgrupper, idrottsföreningar samt mödra- och barnavårdscentraler. Ett viktigt område är tobaksprevention. Sjukhustandvården är också beroende av denna yrkesgrupp. Tandhygienisterna har en begränsad förskrivningsrätt av läkemedel.

Tandhygienisterna anser själva att en treårig grundutbildning är en förutsättning för att utveckla och fördjupa de kunskaper som krävs för att kunna garantera en god kvalitet. Den är också viktig för att säkra rekryteringen till yrket. För fortsatta studier inom ämnesområdet är förlängd utbildning en grundförutsättning. Forskning och utveckling inom området är viktigt.

Med anledning av det anförda vill jag ställa följande frågor till utbildningsministern:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern vidta för att stärka kompetensen för tandhygienistyrket?

Hur avser utbildningsministern stimulera forskning och utveckling inom kompetensområdet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-22 Anmäld: 2000-03-07