Tåg i Bergslagen

Interpellation 2004/05:220 av Gunnar Persson, Sven (kd)

av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 29 november

Interpellation 2004/05:220

av Sven Gunnar Persson (kd) till statsrådet Ulrica Messing om Tåg i Bergslagen

Intresseföreningen Bergslaget med flera presenterade för regeringen för några år sen en idé om utökad tågtrafik för att möjliggöra mer av arbetspendling och resor till högskolor och universitet i regionen. Regeringen ställde sig positiv till idén under förutsättning av att regionen tog på sig att bilda ett gemensamt bolag. Tåg i Bergslagen (TiB) bildades av trafikhuvudmännen i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Dalarnas län och regeringen utsåg vår region till försöksområde för utveckling av järnvägstrafik över länsgränserna.

Utifrån regeringens utfästelse om ett anslag på 62 miljoner kronor per år valde de fyra länen att satsa 18,5 miljoner kronor och gick även in i stora borgensförbindelser för investeringarna i vagnmaterial.

Nu har regeringen valt att allvarligt försvåra för projektet genom att Rikstrafiken givits nya åtaganden, vid räddningspaketet för SJ för ett par år sen, och genom att nya prioriteringar förelagts Rikstrafiken såsom flygupphandlingar, utan att Rikstrafiken tillförts nya pengar för att finansiera det nya uppdraget.

Som en följd av detta tvingas Rikstrafiken dramatiskt minska anslaget till bland annat Tåg i Bergslagen. Vilket i sin tur hotar stora delar av den trafikplanering som TiB står för och regeringen lämnar därmed landsting och kommuner i de fyra länen, tvärtemot vad som tidigare sagts, att bäst de kan klara upp sina borgensförbindelser.

Först går regeringen in med utfästelser om ett långsiktigt åtagande, strax därefter när kommuner och landsting gått in i projektet, stora investeringar har gjorts och trafiken kommit i gång bryts regeringens åtagande.

Inom Örebro län kommer flera sträckor att beröras, exempelvis den så kallade Genvägen (Borlänge@Karlstad), gränstrafiken mot Norge (Örebro@Karlstad@Oslo) och förbindelserna söderut från Bergslagen (Örebro@Mjölby).

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att rädda Tåg i Bergslagen och därmed stå för sina utfästelser gentemot regionen?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa goda kommunikationer för de delar av Örebro län som berörs av Tåg i Bergslagens situation?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-11-29 Anmäld: 2004-11-30 Svar fördröjt anmält: 2004-12-09 Besvarad: 2005-01-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.