Systembolagets vinimport och vingårdsarbetarnas levnadsvillkor

Interpellation 2011/12:342 av Kakabaveh, Amineh (V)

av Kakabaveh, Amineh (V)

den 26 april

Interpellation

2011/12:342 Systembolagets vinimport och vingårdsarbetarnas levnadsvillkor

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Svältlöner, osäkra anställningar och diskriminering av gravida och nyblivna mödrar tillhör vardagen för lantarbetare på vingårdar i länder som Sydafrika, Argentina och Chile. Lantarbetare är en av de lägst betalda yrkesgrupperna, och lönerna räcker inte ens till det allra nödvändigaste, som bostad, mat, transport, elektricitet, kostnader för barnens skolgång med mera.

Systembolaget är en av världens största återförsäljare av vin. Den 1 januari i år införde Systembolaget en uppförandekod för sitt arbete vilket är ett steg i rätt riktning. Koden kommer dock inte att stoppa exploateringen av lantarbetare som producerar vinet som säljs på Systembolaget, då koden inte kräver att lantarbetare ska få löner som går att leva på (levnadslöner) – utan enbart ställer krav på att lagstadgad minimilön ska betalas ut. Då det saknas möjlighet till insyn i arbetet med koden, och då uppföljningen av koden inte görs i samarbete med arbetstagarnas organisationer, är risken även stor att frågor som externa revisionsföretag har svårt att upptäcka, om diskriminering av kvinnor och fackligt anslutna, kommer att fortgå.

Vid upphandlingen av viner tar Systembolaget inte hänsyn till arbetsvillkoren för dem som producerat vinet. Enligt avtalet mellan staten och Systembolaget från den 9 maj 2011, 4 §, får produkturvalet endast grundas på ”produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn”. Tidigare avtal mellan staten och Systembolaget (SFS nr 1994:2049) har även inkluderat ”etiska hänsyn” som grund för urvalet.

Jag vill därför fråga statsrådet Maria Larsson:

1. Varför har ”etiska hänsyn” tagits bort ur Systembolagets avtal?

2. Avser statsrådet, med tanke på de svåra och etiskt oacceptabla förhållanden som råder i många länder inom vinproduktionen, att återinföra tidigare bestämmelser för Systembolaget när det gäller importen av vin?

3. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att se till att nya etiskt acceptabla bestämmelser rörande Systembolagets vinimport följs upp och implementeras?

4. Avser statsrådet att se till att diskrimineringen av kvinnor inom vinproduktionen, i länder från vilka Systembolaget importerar vin, ägnas särskild uppmärksamhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-04-26 Anmäld: 2012-04-26 Besvarad: 2012-05-08 Sista svarsdatum: 2012-05-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.