Swedec

Interpellation 2012/13:22 av Björlund, Torbjörn (V)

av Björlund, Torbjörn (V)

den 10 oktober

Interpellation

2012/13:22 Swedec

av Torbjörn Björlund (V)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Försvarsmakten har under lång tid fått kämpa med en underfinansierad verksamhet, vilket har inneburit att ett antal övningar har fått ställas in under den senaste tiden.

Det genomförs därför många förändringar inom Försvarsmakten, en del beroende på de besparingskrav som ÖB beslutat om efter bland annat den senaste budgetpropositionen. En föreslagen förändring är att minröjnings- och ammunitionscentret Swedec ska slås ihop med Ing 2.

Swedec är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning både inom militär och humanitär verksamhet, med fokus på utbildning, utveckling och operativt stöd. Swedecs verksamhet är unik inom sitt slag och ligger väl i linje med våra internationella uppdrag. Det har en kompetens som inte finns på så många ställen i världen och dess tjänster efterfrågas. Planerna på en sammanslagning har skapat oro bland de anställda och beslutet ifrågasätts eftersom det befaras att denna speciella kompetens skulle kunna försvinna. Det vore en stor förlust för både den svenska Försvarsmakten och andra organisationer, till exempel polis och räddningstjänst, som utnyttjar Swedec.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Karin Enström:

Kommer försvarsministern att verka för att Swedec får bevara sin unika kompetens när det flyttas?

I annat fall, hur kommer försvarsministern att se till att kompetensen inte försvinner från det svenska försvaret?

Är försvarsministern beredd att ompröva beslutet i det fall det visar sig påverka verksamheten negativt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-10-10 Anmäld: 2012-10-15 Besvarad: 2012-10-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.