SWEDEC i Eksjö

Interpellation 2001/02:247 av Hägg, Carina (s)

av Hägg, Carina (s)

den 6 februari

Interpellation 2001/02:247

av Carina Hägg (s) till försvarsminister Björn von Sydow om SWEDEC i Eksjö

SWEDEC i Eksjö inrättades den 1 juli 1997. Till skillnad från många andra områden inom försvaret har SWEDEC fått utöka sin verksamhet och anställa mer personal. Detta visar att Försvarsmakten prioriterar uppgiften att tillhandahålla kompetens för totalförsvaret för ammunitions- och minröjning.

Officerare från SWEDEC har erfarenhet av utlandstjänstgöring från framför allt Bosnien och Kosovo, men även andra delar av världen.

SWEDEC utbildar all personal för Försvarsmaktens behov av ammunitionsröjning. Vidare svarar man för polisens utbildning av bombtekniker i ett väl fungerande samarbete med Rikspolisstyrelsen. SWEDEC har också lång erfarenhet av utbildning i hantering av terroristbomber. I SWEDEC:s erfarenheter ingår även att personal har tjänstgjort vid Mine Action Centres samt i fält för internationella minröjningsföretag.

Sommaren 2000 invigdes i Norra Kulla på Eksjö garnisons övnings- och skjutfält Europas enda testbana i sitt slag. Personalens kunskaper i kombination med den unika testbanan gör att SWEDEC tillsammans med Ing 2 just nu har den bästa kompetensen i hela Europa när det gäller maskinell minröjning.

Minröjning med hjälp av hundar är ett annat område där SWEDEC har hög kompetens.

Ett informationssystem har byggts upp med syfte att stödja alla typer av ammunitions- och minröjning både i Sverige och utomlands.

Det finns alltså en omfattande verksamhet i Eksjö. Det är nu dags att gå vidare. Det behövs inte minst bättre samordning för att på bästa sätt kunna utnyttja den kompetens som finns vid SWEDEC och för att uppnå det mål som regering och riksdag har lagt fast. Just ett bättre utnyttjande av landets samlade resurser var ett av skälen till att inrätta SWEDEC. Ammunitions- och minröjning är ett område där man absolut inte kan acceptera brister i kommunikation och samordning.

Några exempel på åtgärder som bör vidtas:

  • Statens räddningsverk borde kunna förlägga mer av sin utbildning till SWEDEC i stället för att anordna egna kurser.
  • Stora vinster kan göras genom gemensam utveckling och anskaffning av materiel. SWEDEC är berett att ta på sig en aktivare roll på det området. Men varken SWEDEC eller Försvarsmakten kan ge direktiv till andra myndigheter. Det behövs en starkare styrning från regeringen.
  • Det finns ingen myndighet som har ett samlat ansvar för att bistå länder i deras arbete att få bort minor. I dag styrs biståndsmedlen för detta ändamål främst via FN och andra organisationer som bedöms arbeta i enlighet med de mål Sverige har satt upp. Statens räddningsverk har föreslagits som en tänkbar myndighet för att ta ett samlat ansvar men något beslut har ännu inte fattats.

Jag vill fråga:

  • Hur vill försvarsministern lösa problemet med den bristande samordningen av resurser?
  • Har försvarsministern för avsikt att ge SWEDEC anslag direkt från Försvarsdepartementet?
  • Avser försvarsministern att vidta någon åtgärd för att SWEDEC:s kompetens i hanteringen av terroristbomber bättre ska tas till vara?
  • Planerar försvarsministern att inrätta en internationell minröjningsorganisation inom totalförsvaret med Statens räddningsverk som ansvarig?
  • Är försvarsministern beredd att aktivt verka för att ett internationellt testcentrum, där bl.a. träning av hundar ingår, utvecklas i Eksjö?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2002-02-07 Anmäld: 2002-02-12 Besvarad: 2002-02-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.