Sveriges virkesförsörjning till industrin

Interpellation 2018/19:229 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Sverige har fantastiska skogar och fantastiskt skogsbruk. Det är en tradition som genom frihet under ansvar har lett till att Sveriges virkesförråd har kunnat växa till det dubbla de senaste 100 åren. Vi har under tiden kunnat skörda stora mängder virke, som varit och är grunden till svensk välfärd. Detta kan vi dock inte ta för givet. Vi måste slå vakt om principen om frihet under ansvar och det aktiva skogsbruket. Ökat skydd av skog och statliga inskränkningar såsom artskyddsförordningen och rättsosäkra utpekanden av nyckelbiotoper har potential att skapa stora bekymmer för såväl enskilda skogsägare som skogsbruket som helhet. Dessa inskränkningar är inte bara ett hot mot äganderätten utan är också starkt negativa för både Sveriges bnp och klimatet. 

Jag vill därför fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

  1. Hur kommer statsrådet att arbeta för att vi i framtiden ska kunna leverera så mycket virkesråvara till skogsindustrin som möjligt?
  2. Hur kommer statsrådet att arbeta för att svensk skog även i framtiden ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftig som en viktig del av vår bnp och vår export?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-08 Överlämnad: 2019-05-09 Anmäld: 2019-05-10 Svarsdatum: 2019-05-27 Sista svarsdatum: 2019-05-31
Debatt (7 anföranden)