Sveriges lantbruksuniversitet i Skara

Interpellation 2011/12:339 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 26 april

Interpellation

2011/12:339 Sveriges lantbruksuniversitet i Skara

av Monica Green (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

På SLU i Skara sker forskning och undervisning huvudsakligen inom profilområdena djurhållning och djurvälfärd samt djursjukvård och djuromvårdnad. Här finns också precisionsodling och industrinära livsmedelskompetens. Utanför det centralt belägna campus finns det flera försöksgårdar. Förutom forsknings- och undervisningshus finns också ett djursjukhus.

300 studenter och forskning finns i Skara. Två av SLU:s mest populära utbildningar, etologi- och djurskyddsprogrammet samt djursjukskötarprogrammet, finns i Skara. Där finns också en tilläggsutbildning för veterinärer som är utbildade utanför EU.

På djursjukskötarprogrammet har man särskilt ansvar för omvårdnadsämnet och rehabilitering. Etologi- och djurskyddsprogrammet bedriver utbildning om djurens beteende. FoU inom nämnda områden är centrala delar i verksamheten som har bärighet på häst. Båda utbildningarna hör till institutionen för husdjurens miljö och hälsa, den största institutionen i Skara.

Det finns i dag ett väldigt stort och brett samarbete mellan näringen och Skara SLU, och det ser man inte på något annat ställe av de så kallade huvudorterna i SLU-sfären. Trots alla dessa fördelar med närheten till arbetsmarknaden och näringen så föreslås att SLU i Skara ska läggas ned.

Vad avser lantbruksministern att göra för att förhindra nedläggningen av SLU i Skara?

Vad avser ministern att göra för att inte utarma den kompetens som utvecklats i Skara?

Vad avser ministern att göra för att den samverkan mellan bransch och akademi som byggts upp i Skara sprids till flera näringar och andra delar av Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-04-26 Anmäld: 2012-04-26 Besvarad: 2012-05-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)